„Inkluzja bez barier” − konferencja inaugurująca utworzenie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Węgrowie

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

29 marca 2022 roku odbyła się konferencja inaugurująca utworzenie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW) w Węgrowie, zatytułowana „Inkluzja bez barier”. Konferencja została zorganizowana w Węgrowskim Ośrodku Kultury i była transmitowana on-line.

W wydarzeniu uczestniczyli: kadra SCWEW, nauczyciele z placówki macierzystej, tj. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (SOSW) w Węgrowie, nauczyciele przedszkoli i szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem przez SCWEW Węgrów, a także przedstawiciele organu założycielskiego i instytucji współpracujących. W konferencji wzięła udział Senator RP Maria Koc, Starosta Węgrowski Ewa Besztak  oraz  przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Głównym celem konferencji była prezentacja nowo powstałego SCWEW oraz upowszechnianie idei edukacji włączającej.

Wydarzenie otworzył Minister Edukacji i Nauki Przemysła Czarnek, który w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą w procesie podnoszenia jakości edukacji włączającej oraz specjalistycznych placówek realizujących kształcenie specjalne. Minister podkreślił kompetencje specjalistycznych kadr i wskazał na ich istotną rolę w procesie wspierania przedszkoli i szkół ogólnodostępnych. Zaznaczył, że dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi potrzebują troski, specjalistycznej opieki i szczególnego podejścia, a zatem niezbędne jest stworzenie właściwych warunków do ich kształcenia i rozwoju.

W wystąpieniach Senator Marii Koc i  Starosty Węgrowskiego Ewy Besztak położono akcent na znaczenie SCWEW dla lokalnego środowiska w procesie wspierania przedszkoli i szkół ogólnodostępnych. Podkreślono także rolę węgrowskiego SOSW i znaczenie tej specjalistycznej placówki dla powiatu.

Tamara Zacharuk − dr hab. prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach − swoje wystąpienie poświęciła roli i znaczeniu edukacji włączającej w procesie inkluzji społecznej, w kontekście miejsca dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w społeczeństwie. Profesor zaznaczyła, że edukacja włączająca jest szansą dla wszystkich uczniów i stanowi klucz do pełnego włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami, zaś SCWEW-y otwierają możliwość realizacji edukacji włączającej na wysokim poziomie.

Podczas wystąpienia Hanny Kasperowicz – Liderki SCWEW, uczestnicy konferencji mieli możliwość poznania założeń funkcjonowania SCWEW Węgrów. Liderka odniosła się do Modelu SCWEW zaznaczając, że celem działań jest pełne włączenie uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w środowisko szkolne. Podkreśliła także dotychczasowe sukcesy w realizacji zadań i znaczenie zaangażowanego Zespołu SCWEW dla efektywności podejmowanych i planowanych działań.

Wystąpienie Eweliny Ciarki – ekspertki alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (ang. Augmentative and Alternative Communications – AAC) było poświęcone przedstawieniu założeń komunikacji wspomagającej i alternatywnej. Prelegentka szczegółowo przedstawiła możliwości, jakie daje AAC. Podkreśliła, że celem jest przede wszystkich nawiązanie relacji. Nie jest więc kluczowe − w jaki sposób się komunikujemy z odbiorcą naszych działań, lecz samo nawiązanie relacji poprzez komunikację.

W dalszej części konferencji uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z nowatorskim rozwiązaniem z zakresu wirtualnej rzeczywistości, projektowanym przez zespół naukowy i zespół studentów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Prelekcję i pokaz poświęcony wykorzystaniu prototypu w terapii m.in. nieśmiałości i lęku społecznego oraz w treningu umiejętności społecznych, przedstawili dr Artur Niewiadomski  oraz dr Andrzej Sędek. Wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem. W kuluarach konferencji uczestnicy mogli wziąć udział w pokazie indywidualnym.

Wystąpienia prelegentów uzupełniły prezentacje przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, objętych wsparciem SCWEW Węgrów.

Konferencja przybliżyła odbiorcom założenia projektu, upowszechniła informację o działaniach realizowanych przez SCWEW Węgrów. Spotkała się z dużym zainteresowaniem środowiska.

Nagranie z konferencji jest dostępna na stronie SOSW Węgrów.

Ostatnia aktualizacja: 4 kwietnia 2022