Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – Częściowa lista rankingowa nr 8

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość  informuje, że zakończono ocenę wniosków złożonych w okresie odpowiedzi na nabór w ramach otwartego konkursu grantowego – FAZA 2.

Komisja Konkursowa rozpatrzyła i oceniła 5 wniosków o przyznanie dofinansowania, na etapie oceny formalnej wszystkie wnioski uzyskały ocenę pozytywną, natomiast na etapie oceny merytorycznej 4 wnioski zostały ocenione pozytywnie i rekomendowane do dofinansowania.

Zamawiający informuje o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w wierszu 2 kolumna 8 było 95 340,00 PLN powinno być 95 360,00 PLN. W załączeniu poprawiona wersja listy rankingowej.

Załączniki

Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa