Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą – rusza pilotażowy program. Konferencja z udziałem wiceminister Marzeny Machałek

fot. Ministerstwo Edukacji i Nauki
fot. Ministerstwo Edukacji i Nauki

3 grudnia na Podkarpaciu Minister Marzena Machałek wzięła udział w konferencji dotyczącej pilotażowego wdrożenia modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW). Program współtworzony jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Na ten cel przeznaczono ponad 36 mln zł.

Podczas swojego wystąpienia i inauguracji programu w Ropczycach wiceminister Marzena Machałek podkreśliła jak istotne jest powstawanie tych placówek na terenie kraju. – W tej chwili tworzycie pewien model i możecie być wzorem dla całej Polski, dla innych centrów, które będą powstawały – powiedziała Sekretarz Stanu w MEiN Marzena Machałek. –Wszystkie centra wspierające edukację włączającą powstają po to, by dzieci znalazły swoje miejsce w społeczeństwie, by były szczęśliwe. To jest cel edukacji włączającej. Ten projekt, w ramach którego centra są realizowane, nosi nazwę edukacja wysokiej jakości dla wszystkich. I taka jest naszym celem – podkreśliła wiceminister Machałek.

Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą

Rolą nowych centrów będzie ściślejsza współpraca z placówkami ogólnodostępnymi w zakresie jeszcze lepszej organizacji działań na rzecz edukacji włączającej. W ramach programu planowane jest utworzenie Centrum Koordynującego, które będzie czuwało nad poprawną działalnością sieci SCWEW.

Zadania SCWEW wdrażane podczas pilotażu:

  • konsultacje oraz inne formy wsparcia dla kadry pedagogicznej i niepedagogicznej przedszkoli i szkół w zakresie rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz metod pracy z klasą zróżnicowaną, w tym z wykorzystaniem zasad uniwersalnego projektowania;
  • ścisła współpraca z rodzicami;
  • wspieranie kadry kierowniczej w wypracowaniu w placówce odpowiedniego modelu funkcjonowania jako organizacji włączającej, tak aby zapewnić wysoką jakość kształcenia oraz wsparcia;
  • poprawa dostępności przedszkola i szkoły;
  • współprowadzenie zajęć edukacyjnych w oddziale klasowym/grupie przez nauczycieli i specjalistów SCWEW we współpracy odpowiednio z nauczycielem/specjalistą szkoły ogólnodostępnej;
  • prowadzenie modelowych zajęć specjalistycznych oraz lekcji otwartych w szkole ogólnodostępnej lub w SCWEW;
  • organizowanie szkoleń specjalistycznych oraz sieci współpracy i samokształcenia we współpracy z innymi podmiotami;
  • prowadzenie bazy informacji o instytucjach i podmiotach udzielających wsparcia w środowisku lokalnym;
  • wypożyczanie podręczników, sprzętu specjalistycznego, pomocy dydaktycznych ściśle dostosowanych do potrzeb uczniów.

Każde dziecko ma mieć zagwarantowaną pomoc, w tym psychologiczno-pedagogiczną, która będzie dostosowana do jego potrzeb. Od kilku lat Ministerstwo Edukacji i Nauki współpracuje ze specjalistami nad stworzeniem najlepszego modelu międzyresortowego wsparcia. Ośrodki SCWEW mają być gwarantem uzyskania przez dzieci takiej pomocy.

Podkarpacka inauguracja programu odbyła się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ropczycach w przedszkolu „Ogród dobrych serc”, które jest częścią ośrodka.

Źródło. Ministerstwo Edukacji i Nauki

Ostatnia aktualizacja: 11 lutego 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa