Edukacja włączająca − wybrane aspekty praktyczne – relacja ze szkolenia

„Edukacja włączająca – wybrane aspekty praktyczne” to temat szkolenia online, które odbyło się 6 grudnia 2021 r. Organizatorem przedsięwzięcia był Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (WSPE) Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE). Było to kolejne spotkanie osób zajmujących się edukacją włączającą w placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz szkołach i placówkach systemu oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem Liderów Edukacji Włączającej (LEW).

Szkolenie otworzył p.o. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Tomasz Madej.

Wystąpienie dotyczące oceny funkcjonalnej jako wstępu do efektywnej edukacji włączającej, a także uniwersalnego projektowania zapewniającego równe szanse w dostępie do edukacji wysokiej jakości zaprezentowała dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W tej części szkolenia uczestnicy mogli zapoznać się z modelami oceny funkcjonalnej i uniwersalnego projektowania, a także wskazywali m.in. wartości i trudności w ocenie funkcjonalnej.

Zagadnienia identyfikowania potrzeb uczniów wysoko wrażliwych i organizacji wsparcia w środowisku, w tym w przedszkolu/szkole, omówiła dr Monika Baryła-Matejczuk. Zaprezentowała także temat „Dobrostan nauczycieli, czyli mądry dorosły jako klucz do sukcesu”.

Aspekt praktyczny edukacji włączającej to także Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW). Koncepcję i realizację przedsięwzięcia omówiła Iza Lesińska – kierownik realizowanego przez ORE projektu „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”.

Spotkanie podsumowała Monika Dobrowolska – kierownik WSPE ORE.

Organizatorzy dziękują wszystkim zaangażowanym, zarówno prelegentom jak i uczestnikom, za aktywny udział w wydarzeniu.

Ostatnia aktualizacja: 8 grudnia 2021