Realizacja działań SCWEW − pierwsze spotkania z przedstawicielami organów prowadzących oraz Zespołów SCWEW

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

We wrześniu 2021 roku przeprowadziliśmy cykl indywidualnych spotkań z Grantobiorcami, wybranymi do realizacji projektu pilotażowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW). Zaprosiliśmy na nie przedstawicieli Organu Prowadzącego wspierających działania SCWEW oraz członków Zespołu SCWEW tj. Lidera, ekspertów, specjalistów a także koordynatorów z placówek ogólnodostępnych.

Były to niezwykle cenne spotkania ze względu na możliwość usłyszenia głosu każdego z Grantobiorców, poznania ich doświadczeń i zaangażowania w proces działań na rzecz edukacji włączającej. Pozwoliło to na poznanie specyfiki i warunków, w jakich działać będzie każdy ze SCWEW-ów, ale też rozmowy o barierach, które mogą zaburzać sprawne działanie SCWEW i podjęcia działań w celu ograniczenia istniejących zagrożeń.

Szczególne miejsce zajęły sprawy związane z upowszechnieniem informacji o realizowanych działaniach, zakładanych efektach oraz odbiorze działań w lokalnych środowiskach.

Wnioski ze spotkań:

  • wielokrotnie podkreślano znaczenie działań SCWEW dla wsparcia przedszkoli i szkół ogólnodostępnych,
  • Liderzy nawiązywali do doświadczeń z wcześniej podejmowanych inicjatyw o podobnym charakterze,
  • wskazywano, że realizacja projektu to przede wszystkim działanie na rzecz dziecka i przygotowania go funkcjonowania w dorosłym życiu oraz wejścia na rynek pracy,
  • zaznaczono konieczność stałej współpracy między Organem Prowadzącym a powołanym Zespołem ekspertów SCWEW,
  • wskazywano na budowanie dobrego klimatu wokół podejmowanych działań w środowiskach lokalnych,
  • podkreślano potrzebę wspólnego pokonania barier wynikających z wdrażania nowego rozwiązania organizacyjnego,
  • zaznaczono potrzebę stałej współpracy z ORE w zakresie wsparcia merytorycznego, organizacyjnego.

Spotkania były szczególnie ważne ze względu na pilotażowy charakter realizowanych działań oraz przyszłych zmian w zakresie kształcenia w szkołach ogólnodostępnych uczniów ze specjalnymi potrzebami.

Dziękujemy Państwu za przekazane informacje i gotowość do współpracy.

Ostatnia aktualizacja: 1 października 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego