Informacja o uruchomieniu rekrutacji na szkolenie Ekspert 2021–2022

Szanowni Państwo, w roku szkolnym 2021/2022 Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) planuje przeprowadzić dwie edycje szkolenia dla kandydatów na ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Szkolenie jest dwuetapowe, składa się z części e-learningowej i stacjonarnej. Realizowane jest na podstawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy (na podstawie art.9g ust.12 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 730 i 1287)

Szkolenia odbędą się w następujących terminach:

I edycja

  • część e-learningowa (wraz z egzaminem on-line): 15 listopada – 10 grudnia 2021 roku,
  • egzamin on-line: 10 grudnia 2021 roku,
  • część stacjonarna wraz z egzaminem końcowym: przybliżony termin realizacji szkolenia –przełom lutego i marca 2022 roku.

II edycja

  • część e-learningowa (wraz z egzaminem on-line): maj 2022 roku,
  • egzamin on-line: maj 2022 roku,
  • część stacjonarna wraz z egzaminem końcowym: przybliżony termin realizacji szkolenia – przełom czerwca i lipca 2022 roku (po zakończeniu roku szkolnego).

Termin części stacjonarnej szkolenia może ulec zmianie w związku z sytuacją epidemiczną na terenie kraju.

Szkolenie jest bezpłatne.

Rekrutacja na część e-learningową I edycji szkolenia rozpocznie się 4 października 2021 roku. Rekrutacja przeprowadzona zostanie wśród osób, które posiadają konto w Bazie osób oczekujących na szkolenie. Nabór będą prowadzili pracownicy ORE, którzy w oparciu o informacje zawarte w bazie osób oczekujących na szkolenie, wyłonią uczestników szkolenia, z uwzględnieniem następujących zasad (kryteriów) rekrutacji:

  • równy udział uczestników z każdego województwa,
  • czas oczekiwania w bazie osób oczekujących na szkolenie (osoby z najdłuższym czasem oczekiwania w bazie mają pierwszeństwo w przyjęciu na szkolenie),
  • zapotrzebowanie na specjalizacje eksperckie w poszczególnych województwach zweryfikowane na podstawie ankiet przesłanych przez kuratoria oświaty.

Osoby zakwalifikowane do szkolenia otrzymają potwierdzenie udziału na adres e-mail podany przez Państwa w Bazie osób oczekujących na szkolenie. W razie potrzeby pracownicy ORE będą kontaktowali się z wybranymi uczestnikami telefonicznie.

Przypominamy, że warunkiem udziału w rekrutacji jest posiadanie przez kandydata konta w Bazie osób oczekujących na szkolenie.

Ostatnia aktualizacja: 10 września 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa