Świadome zarządzanie własną odpornością psychiczną – doskonalenie nieoczywistych kompetencji zarządczych – warsztat dla samorządowców

©-olly18/Photogenica
©-olly18/Photogenica

Okres pandemii charakteryzował się dużą dynamiką zmian w oświacie. Ich skala zaowocowała licznymi skutkami organizacyjnymi, społecznymi i finansowymi. Konsekwencje pandemii m.in. uwidoczniły potrzebę refleksji ale i podjęcia działań związanych z budowaniem własnej odporności psychicznej przez osoby zarządzające oświatą w Jednostkach Samorządu Terytorialnego (JST). Mając to na uwadze, serdecznie zapraszamy samorządowców na 2-dniowe szkolenie warsztatowe dotyczące doskonalenia kompetencji zarządczych samorządowców w zakresie odporności psychicznej oraz jej wpływu na ich efektywność zawodową. Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku w dniach 6–7 września 2021 r.

Adresaci szkolenia: pracownicy JST odpowiedzialni za realizację zadań oświatowych oraz nadzór nad podległymi szkołami i placówkami.

Celem ogólnym szkolenia jest wsparcie kadry zarządzającej JST w budowaniu własnej odporności psychicznej niezbędnej do realizacji zadań oświatowych w okresie pandemii COVID-19.

Cele szczegółowe szkolenia

  • Poznanie składowych odporności psychicznej,
  • Uświadomienie sobie czynników budujących i osłabiających odporność psychiczną;
  • Analiza związku odporności psychicznej z wymiarami zintegrowanego przywództwa w ramach pełnionej roli w JST;
  • Zidentyfikowanie własnych nawykowych strategii radzenia sobie ze stresem;
  • Uzmysłowienie sobie korelacji własnej odporności psychicznej z efektywnością zawodową;
  • Pogłębienie wiedzy na temat własnych uświadomionych i nieuświadomionych motywacji do zarządzania sobą i zespołem;
  • Poznanie i przećwiczenie metod wspierających wzmacnianie odporności psychicznej.

Szkolenie ma charakter treningu poznawczo-behawioralnego zorientowanego na osobiste wglądy samopoznania, a także kształtowanie konkretnych umiejętności i zachowań uczestników. W trakcie szkolenia wykorzystane zostaną głównie metody aktywne (praktyka) – odwołujące się do doświadczeń, wiedzy i potrzeb uczestników. Dla wsparcia i usystematyzowania niezbędnej wiedzy, stosowane będą metody podawcze w formie mini-wykładu będącego wprowadzeniem do danego zagadnienia lub omówienia doświadczenia. Planowane metody pracy z uczestnikami to: mini-wykłady, ćwiczenia praktyczne, symulacje, dyskusje zogniskowane, praca samodzielna i praca zespołowa. Podczas szkolenia wykorzystane zostaną także wystandaryzowane narzędzia diagnostyczne.

Czas trwania szkolenia: 12 godzin dydaktycznych.

Termin szkolenia:

  • 6–7 września 2021r. – Centrum Szkoleniowe ORE, Sulejówek, ul. Paderewskiego 77

Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie w ww. Centrum. W razie przyjazdu samochodem – organizator zapewnia bezpłatny parking na terenie Centrum.

Nabór na szkolenie

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów II etap” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 20014-2020

Ostatnia aktualizacja: 31 sierpnia 2021