Kiedy warto centralizować usługi płacowo-księgowe w JST? – szkolenie stacjonarne dla samorządowców

©-pressmaster/Photogenica
©-pressmaster/Photogenica

Zapraszamy samorządowców na 2-dniowe szkolenie stacjonarne, które odbędzie się w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku w terminie 14–15 lipca 2021roku. Szkolenie dotyczyć będzie finasowania zdań oświatowych w JST w kontekście poszukiwania zarządczych rozwiązań wspierających efektywność i bezpieczeństwo realizowanych w samorządach procesów.  

Przez wiele lat gminy oraz samorządowe jednostki budżetowe rejestrowały się i rozliczały jako odrębni podatnicy VAT. O zmianie dotychczasowej praktyki traktowania jednostek organizacyjnych samorządów na gruncie VAT przesądził wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 2015 r. Zgodnie z nim podmioty prawa publicznego, takie jak gminne jednostki budżetowe, nie mogą być uznane za podatników VAT, ponieważ nie spełniają kryterium samodzielności, o którym mowa w Rady Europejskiej z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Uwzględniająca te okoliczności ustawa o centralizacji VAT w Polsce weszła w życie 1 października 2016 r., formułując bezwzględny obowiązek scentralizowania rozliczeń VAT w samorządach najpóźniej do 1 stycznia 2017 r. Centralizacja ta objęła utworzone przez samorząd terytorialny jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz urzędy gmin, starostwa powiatowe i urzędy marszałkowskie. Ustawa ta nie zawierała przepisów, które określałyby sposób dokonania tej centralizacji. Jej celem miało być uczynienie z danej jednostki samorządu terytorialnego oraz jej jednostek organizacyjnych jednego podatnika VAT, składającego jedną deklarację VAT i jeden plik JPK_VAT oraz posiadającego jeden NIP.

Jednym z narzędzi zarządczych, z których skorzystały jednostki samorządu terytorialnego było utworzenie centrów usług wspólnych, których celem jest ujednolicenie procedur, polityki rachunkowości obsługiwanych jednostek, obniżenie ryzyka realizowanych procesów oraz centralizacja VAT. Podstawowy obszar podmiotowy działalności CUW objął – jak wynika z kilkuletnich doświadczeń i przeprowadzonych badań – jednostki oświatowe, stanowiące najliczniejszą grupę jednostek organizacyjnych.

Proponujemy Państwu szkolenie, którego celem jest podniesienie kompetencji pracowników JST
w zakresie sprawności zarządzania obsługiwanymi jednostkami, optymalizacja zatrudnienia i zasobów
w jednostkach objętych obsługą wspólną oraz obniżenie ich kosztów funkcjonowania.

W ramach szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia;

  • Formy i metody przeprowadzania diagnozy dotyczącej kosztów usług księgowo-placowych
    w JST ( narzędzia diagnozy, obszary diagnozowania).
  • Mocne i słabe strony centralizacji usług księgowo-płacowych.
  • Formy organizacyjne obsługi księgowo-płacowej w jednostkach samorządu terytorialnego.
  • Centralizacja usług w zakresie zadań oświatowych – omówienie wskaźników określających zasadność działań centralizacyjnych.
  • Przeprowadzenie procedury centralizacji usług księgowo-płacowych – krok po kroku.
  • Omówienie wyników badań w zakresie organizacji obsługi księgowo-płacowej jednostek oświatowych.

Czas trwania szkolenia: 2 dni = 12 godzin dydaktycznych (po 6 godzin dydaktycznych dziennie)

Maksymalna liczba uczestników – 30 osób

Rekrutacja i program szkolenia

Organizator szkolenia zapewnia uczestnikom: wyżywienie, nocleg oraz usługę szkoleniową. Koszty przejazdu na szkolenie pokrywają sami uczestnicy.

W sprawach organizacji szkoleń osobą odpowiedzialną i uprawnioną do kontaktów jest
Piotr Matuszak – tel. 22 570 83 42.

Szkolenie organizowane są w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014–2020.

Ostatnia aktualizacja: 6 lipca 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa