Program nauczania języka niemieckiego w klasie wstępnej dwujęzycznej liceum ogólnokształcącego i technikum. Start z niemieckim

Publikacja skierowana do nauczycieli języka niemieckiego, której ostatecznymi odbiorcami są uczniowie klas wstępnych dwujęzycznych liceum ogólnokształcącego i technikum oraz ich rodzice. Zawiera program nauczania języka obcego nowożytnego, przygotowany w nawiązaniu do wymagań podstawy programowej kształcenia ogólnego, zasad Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) oraz koncepcji kompetencji kluczowych Rady Europy.

Rozwiązania autorskie proponowane w programie bazują na założeniach zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego (CLIL). Punktem wyjścia do ich stosowania są treści przedmiotowe, których pochodną stanowi nauka języka, odgrywająca zarazem szczególną rolę w innowacyjnym nauczaniu przedmiotowym. W wyniku zintegrowania tych dwóch składowych powstaje nowa wartość umożliwiająca uczniom osiągnięcie wyższej efektywności w zdobywaniu kompetencji językowych, a w konsekwencji – skuteczne funkcjonowanie w warunkach europejskich i światowych.

W programie odwołano się do idei uczenia się przez całe życie, położono również nacisk na rozwijanie postaw otwartości, tolerancji i zrozumienia różnic kulturowych jako elementu poznania kultury krajów niemieckojęzycznych.

Ostatnia aktualizacja: 22 lutego 2021