Platforma dotycząca turnusów dla młodocianych pracowników

fot. Adobe Stock
fot. Adobe Stock

22 lutego 2021 roku odbyło się spotkanie online w sprawie utworzenia ogólnopolskiej platformy dotyczącej turnusów dokształcania młodocianych pracowników, zorganizowane przez Wydział Edukacji dla Rynku Pracy oraz Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Zadanie „Przygotowanie na stronie ORE platformy dla kuratoriów oświaty mającej na celu organizację turnusów dla młodocianych pracowników oraz jej administrowanie” zostało w roku szkolnym 2020/2021 zlecone ORE przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na potrzeby wizytatorów kuratoriów oświaty (KO) oraz koordynatorów turnusów dla młodocianych pracowników.

Spotkanie rozpoczął Tomasz Madej – p.o. Dyrektor ORE, który po przedstawieniu celu spotkania powitał wszystkich uczestników, m.in. Pana Adama Paprockiego – przedstawiciela Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego MEiN, przedstawicieli wszystkich szesnastu kuratoriów oświaty koordynujących organizację teoretycznego dokształcania młodocianych pracowników oraz pracowników ORE.

W przebiegu spotkania skoncentrowano się na określeniu:

  • podstawowych funkcji platformy służącej organizacji turnusów dokształcania młodocianych pracowników;
  • rodzaju i zakresu danych gromadzonych na platformie;
  • sposobu zbierania, wyszukiwania i udostępniania danych według określonych kryteriów;
  • metod raportowania danych; wykorzystania bazy danych do planowania i organizacji turnusów szczególnie w zawodach niszowych;
  • interpretacji aktualnych przepisów prawa w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych pracowników.

Przedstawiciele kuratoriów oświaty chętnie podzielili się posiadanym doświadczeniem w zakresie koordynowania turnusów dla młodocianych pracowników za pomocą aplikacji wspomagających organizację tychże turnusów, a także wskazywali mocne i słabe strony stosowanych narzędzi. Podali przykłady dobrych praktyk w zakresie organizowania turnusów. Zaproponowali dostosowane do konkretnych potrzeb rozwiązania, które powinny zostać uwzględnione podczas przygotowywania ogólnopolskiej platformy służącej prowadzeniu turnusów dokształcania młodocianych pracowników.

Ustalono, że następne spotkanie dotyczyć będzie przedstawienia przez Ośrodek Rozwoju Edukacji konkretnej propozycji dotyczącej stworzenia platformy pomagającej w koordynowaniu organizacji dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami.

Ostatnia aktualizacja: 26 lutego 2021