Prace nad podstawami programowymi kształcenia w nowych zawodach

fot. pixabay.com
fot. pixabay.com

Pracownicy Wydziału Edukacji dla Rynku Pracy ORE rozpoczęli realizację zadania zleconego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, polegającego na opracowaniu podstaw programowych kształcenia (w zakresie wyodrębnionych kwalifikacji) w czterech nowych zawodach – podolog, technik dekarstwa, technik robotyk, technik stylista.

Pierwsze spotkanie zespołu ekspertów opracowujących podstawę programową kształcenia w zawodzie technik robotyk odbyło się 30 listopada 2020 r. w formie online.

Eksperci zostali powitani przez Tomasza Madeja – p.o. Dyrektora ORE, który przedstawił sposób organizacji prac nad podstawą programową. Następnie zapoznali się z metodologią opracowywania podstaw programowych, przedyskutowali kwestie merytoryczne, m.in. dotyczące zadań zawodowych oraz efektów kształcenia dla zawodu technik robotyk, zaplanowali wykonanie konkretnych opracowań w ustalonych terminach.

Nowy zawód technik robotyk jest zawodem w branży elektroniczno-mechatronicznej (ELM). Zostały w nim wyodrębnione dwie kwalifikacje. Kształcenie w tym zawodzie będzie prowadzone w 5-letnim technikum. W związku z automatyzacją i robotyzacją procesów pracy jest to zawód poszukiwany na rynku pracy. Wniosek o włączenie do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego zawodu technik robotyk został zgłoszony przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Należy podkreślić, że Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z 8.05.2020 r., od roku szkolnego 2020/2021 realizuje kształcenie na kierunku technik robotyki w ramach eksperymentu pedagogicznego.

Ostatnia aktualizacja: 7 grudnia 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa