Zmiany w projekcie związane z łagodzeniem skutków COVID-19

©-ramcreative/Photogenica
©-ramcreative/Photogenica

22 września 2020 roku, w wyniku modyfikacji wniosku o dofinansowanie, zostały wprowadzone zmiany w realizacji projektu, mające służyć łagodzeniu skutków pandemii koronawirusa COVID-19.

Wprowadzone zmiany dotyczą m.in.:

  1. Wydłużenia okresu realizacji projektu o 23 miesiące tj. do 31 marca 2023 roku.
  2. Zwiększenia wartości budżetu projektu z kwoty 3 486 238, 72 do kwoty 6 035 088,33 tj. o kwotę 2 548 849,61 zł.
  3. Dodania nowych działań wynikających z konieczności przygotowania kadr systemu oświaty do wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji w kontekście łagodzenia negatywnych skutków pandemii COVID-19, tj.
  • przygotowanie pakietów szkoleniowych (programów i materiałów szkoleniowych) oraz zasobów elektronicznych dla kadry JST i dyrektorów szkół/placówek (ORE)
  • przeprowadzenie szkoleń on-line dla kadry JST i dyrektorów szkół/placówek z zakresu zarządzania edukacją w formie zdalnej (ORE+ZMP)
  • przeprowadzenie szkoleń on-line dla kadry JST i dyrektorów szkół/placówek z zakresu zarządzania kryzysowego (ORE)
  • wsparcie kadry menadżerskiej we wdrażaniu przygotowanych przez nią rozwiązań zarządczych (ORE+ZMP).

Ważnym elementem omawianej zmiany jest poszerzenie adresata projektu, którym dotychczas byli tylko pracownicy jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialni za realizację zadań oświatowych o dyrektorów szkół i placówek. Dzięki zaplanowanym działaniom, poszerzona zostanie także grupa docelowa projektu o dyrektorów szkół i placówek. W obecnej chwili grupa ta, nie jest objęta żadnymi działaniami szkoleniowymi czy wspierającymi, finansowanymi ze środków unijnych POWER. Ze względu na nowe wyzwania, jakie pojawiły się wraz z pandemią koronawirusa, grupa dyrektorów szkół mierzy się z nowymi wyzwaniami, wymagającymi od nich szybkiego, sprawnego i niestandardowego działania. Organizacja szkoleń w formie on-line pozwoli szybko wdrożyć dyrektorów do pracy z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych, natomiast tematyka szkoleń obejmująca zagadnienia z zakresu zarządzania edukacją w formie zdalnej oraz zarządzania kryzysowego pozwoli im sprawniej pokierować procesami edukacyjnymi. Dyrektorzy w ramach projektu otrzymają także wsparcie on-line w formie sieci współpracy i doradztwa. Te formy pracy z dyrektorami pozwolą stworzyć płaszczyznę; − wymiany doświadczeń i informacji, − możliwość przedyskutowania problematycznych kwestii, − podzielenia się wypracowanymi materiałami czy przykładami własnych wdrożonych rozwiązań.

Aktualnie zespół projektowy pracuje nad procedurami umożliwiającymi uruchomienie nowych działań projektowych (postępowania w trybie zasady konkurencyjności oraz pzp).

Warto podkreślić, iż mimo wprowadzonych nowych działań projektowych ( zadania 8,9,10,11), dotychczasowe działania projektowe (zadania 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7) będą w dalszym ciągu kontynuowane.

Ostatnia aktualizacja: 2 października 2020