Oferta doskonalenia Wydziału Diagnozy i Współpracy z Poradniami

w roku szkolnym 2021/2022

lp.NazwaFormaAdresatTermin
1.Organizacja cyklu webinariów z zakresu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.szkolenie / webinariumspecjalisci z poradni psychologiczno-pedagogicznej (PPP) i szkół ogólnodostępnych I–II kwartał 2022
2.Wczesne rozpoznawanie zaburzeń uczenia się czytania i pisania u uczniów szkół podstawowych klas I-III oraz planowanie działań postdiagnostycznych wspierających realizację podstawy programowej.szkolenie / webinariumspecjalisci z PPPI–II kwartał 2022
3.Diagnoza poziomu rozwoju językowego uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz działania postdiagnostyczne wspierające realizację treści nauczania ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego przez uczniów z zaburzeniami mowy i językaszkolenie / webinariumspecjalisci z PPPI–II kwartał 2022
4.Ocena funkcjonalna i wykorzystanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowiaszkolenie / webinariumspecjalisci z PPP i szkół ogólnodostępnych I–II kwartał 2022
5.Interwencja kryzysowa – rozpoznanie, reagowanie, pomoc.szkolenie / webinariumspecjalisci z PPP i szkół ogólnodostępnych I–II kwartał 2022
6.Spotkanie informacyjne dla podmiotów zainteresowanych utorzeniem Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) w ramach dodatkowego konkursu grantowegospotkanie
online
organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły oraz placówki specjalneIII kwartał 2021
7.Szkolenia dla Liderów i kadry SCWEW wyłonionych w konkursie dodatkowymstacjonarnie/online/samokształcenieKadra wyłonionych w konkursie Grantobiorcow tworzących SCWEWIV kwartał 2021
8.Szkolenia uzupełniające dla Liderów i kadry SCWEW stacjonarnie/online/samokształcenieKadra wyłonionych w konkursie Grantobiorcow tworzących SCWEWIII–IV kartał 2022

Oferta doskonalenia ORE

Ostatnia aktualizacja: 20 września 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa