Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – pierwszy dzień międzynarodowej, międzyresortowej konferencji z udziałem Ministra Edukacji Narodowej

Budowanie koalicji międzysektorowej na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny – pod takim hasłem odbywa się zaplanowana na 24 i 25 września br. z inicjatywy ministerstwa edukacji międzynarodowa e-konferencja. Uczestniczą w niej członkowie kierownictwa MEN, przedstawiciele ministerstw zdrowia, rodziny i pracy, funduszy europejskich, a także przedstawiciele komisji europejskiej, naukowcy, nauczyciele, samorządowcy, rodzice.

Rozmowy w ramach konferencji skupiają się na zagadnieniach dotyczących polityki i praktyki wczesnej pomocy, edukacji dzieci i wsparcia ich rodzin. Dwudniowa dyskusja to możliwość  wymiany doświadczeń w zakresie wparcia uczniów zagrożonych niepełnosprawnościami. Wśród poruszanych kwestii pojawiają się zagadnienia dotyczące działań podejmowanych w różnych sektorach przy dostępnych zasobach, a także propozycje nowych rozwiązań pozwalających na budowanie zintegrowanego systemu wsparcia.

Organizatorami konferencji są: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Dziś, w czwartek 24 września br. głos w dyskusji zabrali m.in.

  • Dariusz Piontkowski Minister Edukacji Narodowej,
  • Małgorzata Jarosińska-Jedynak Minister Funduszy i Polityki Regionalnej,
  • Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
  • dr hab. Marek Rymsza, Doradca Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Narodowa Rada Rozwoju,
  • ks. prof. dr hab. Ryszarda Czekalski, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
  • Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN.

Wśród prelegentów znaleźli się również przedstawiciele Komisji Europejskiej:

  • Katarina Ivanković-Knežević, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia,
  • Thomas Pritzkow, Urzędnik ds. Polityki, Dyrekcji Generalna ds. Reform,
  • José Boavida, lekarz, Komisarz ds. zdrowia w Krajowym Systemie Wczesnej Interwencji Na Rzecz Dzieci w Portugalii (SNIPI); założyciel i były przewodniczący krajowego stowarzyszenia wczesnej interwencji, ANIP; członek EURYLAID.

Pierwszy dzień konferencji pod hasłem synergii

W pierwszej części dzisiejszej konferencji prelegenci poruszyli temat polityki Unii Europejskiej w zakresie wczesnej pomocy i wspierania rodziny. Rozmawiano także o celach programu wsparcia reform strukturalnych Komisji Europejskiej, w tym aktualnie realizowanych działaniach w Polsce i możliwościach międzysektorowego skoordynowania tych aktywności w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci oraz wsparcia rodzin w Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2020–2030. Dyskutowano także o integracji usług społecznych.

Dariusz Piontkowski Minister Edukacji Narodowej w swoim przemówieniu otwierającym konferencję podkreślił, że spotkanie jest bardzo istotne w kontekście pomocy i wsparcia uczniów. Podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania konferencji.

– Dotychczasowe doświadczenia pokazały, że działania pojedynczego resortu są niewystarczające. Dlatego chcemy zespolić aktywności różnych resortów, a także specjalistów i praktyków, aby opracować program kompleksowej pomocy dzieciom. Program, który stworzy ogólnopolskie standardy ale będzie elastyczny na potrzeby lokalne. Chcemy by taka pomoc była dla dzieci jak największa. Trzeba sprostać wymaganiom dzieci, które potrzebują specjalnej opieki – powiedział minister Dariusz Piontkowski.

Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN w swoim wystąpieniu powiedziała, że temat konferencji jest bardzo istotny, dotyczy dobrego, mądrego, zintegrowanego systemu wsparcia małego dziecka z różnymi problemami i jego rodziny.

– Dlatego mądre i zintegrowane działanie poprawi jakość życia dzieci zagrożonych niepełnosprawnościami. Już obecnie dużo dzieje się w tej kwestii. Dziękuję innym resortom za wsparcie. Teraz musimy te wszystkie środki i siły zintegrować, by skutecznie pomóc. – powiedział Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN. – Bardzo cieszę się z tej konferencji, Liczę na wypracowanie konkretnych modeli rozwiązań dotyczących wczesnego wspomagania, które będzie można wprowadzić do systemowego działania. Wszystkie inicjatywy wpierające dzieci z różnymi problemami są cenne i warto z nich skorzystać. – dodała wiceminister Marzena Machałek.

Głos zabrała również Małgorzata Jarosińska-Jedynak Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. Podkreśliła wagę inwestowania w opiekę, edukację dzieci jak i funkcjonowanie rodziny. Mówiła o wsparciu tych działań ze środków europejskiego funduszu społecznego działającego w Polsce od 2004 r.

– Wczesna edukacja i opieka nad dziećmi najmłodszymi przyczyniają się do wzrostu efektywności zawodowej rodziców. Pozwalają na godzenie życia zawodowego z rodzinnym. Środki unijne dla Polski w nowej perspektywie będą również stanowiły znaczący wkład w edukację i opiekę nad dziećmi – zaznaczyła minister funduszy i polityki regionalnej.

Dobre praktyki i doświadczenia

Druga cześć konferencji była poświęcona rozmowom o wczesnej pomocy dziecku i rodzinie w perspektywie resortów, samorządów i praktyków – potrzebach i kierunkach rozwoju, podjętych działaniach i inicjatywach. Swoje wystąpienia mieli przedstawiciele ministerstw: edukacji, zdrowia, rodziny i pracy, funduszy i polityki regionalnej, jak również samorządowcy i rodzice dzieci objętych wsparciem.

Piątek, 25 września br. będzie drugim dniem konferencji, podczas którego skupimy się na dyskusjach i warsztatach.

Akademicy opowiedzą o doświadczeniach z realizacji programu „Za życiem”, międzysektorowej pomocy dla dzieci i rodziny na poziomie lokalnym. Dyskusja będzie poświęcona także wdrażaniu międzysektorowych rozwiązań w zakresie wsparcia dziecka i rodziny i doświadczeniach w tym zakresie.

W części warsztatowej konferencji uczestnicy będą zastanawiać się nad sposobami wdrażania rozwiązań międzysektorowych w perspektywie administracji centralnej, samorządu i od strony praktycznej. Uczestnicy będą odpowiadać na pytania dotyczące wykorzystania zasobów i niwelowania barier do wdrożenia modelu działań.

Więcej informacji na temat konferencji.

Ostatnia aktualizacja: 24 września 2020