Szkoły ćwiczeń w działaniu – po raz drugi!

Logo Szkoły ćwiczeń
Logo Szkoły ćwiczeń

Druga ogólnopolska konferencja z cyklu „Szkoły ćwiczeń w działaniu” odbyła się w dniach 19–22 maja 2020 r. Tematem tej edycji były INNOWACJE – KOMPETENCJE KLUCZOWE – RYNEK PRACY, a celem przekazanie działającym już szkołom kolejnych impulsów do działania, a nowo powstającym dobrego wsparcia na starcie. „Słaby nauczyciel – opowiada. Dobry nauczyciel – wyjaśnia. Bardzo dobry nauczyciel – demonstruje. Genialny nauczyciel – inspiruje” (William Arthur Ward) – takim przesłaniem powitała uczestników wicedyrektor ORE Grażyna Wiśniewska; w swojej wypowiedzi podkreśliła, że tematyka spotkania doskonale wpisuje się w działania szkół ćwiczeń, gdzie doskonali nauczyciele inspirują nie tylko swoich uczniów, ale także nauczycieli, trenerów, szkoleniowców z innych szkół czy palcówek edukacyjnych. W konferencji uczestniczyli zarówno przedstawiciele szkół i partnerów biorących udział w projektach konkursowych, jak i osoby zainteresowanie działalnością istniejących i powstawaniem kolejnych szkół ćwiczeń.

Sytuacja pandemii wymusiła zaplanowanie spotkania w nowej formule; organizatorzy, prowadzący oraz uczestnicy spotkali się wirtualnie na platformie e-learningowej ORE. Było to nowe doświadczenie, ale dające jeszcze jedną przestrzeń do budowania społeczności zainteresowanej formami i metodami pracy szkół ćwiczeń. Uczestnicy mieli dostęp do wystąpień oraz materiałów konferencyjnych na platformie Moodle, co pozwoliło na racjonalne gospodarowanie czasem, swobodne zaplanowanie udziału w spotkaniu, a także powrót do interesujących miejsc. Interakcja z uczestnikami odbywała się na moderowanym forum, umożliwiającym wirtualną dyskusję, dzielenie się uwagami, zadawanie pytań, a także przekazanie na gorąco refleksji po wysłuchaniu kolejnych wystąpień. Prelegenci to przedstawiciele różnych środowisk związanych z edukacją, dzięki czemu liczne grono uczestników mogło wzbogacić swoje zawodowe kompetencje o inspirujące naukowe i dydaktyczne treści służące rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów, ułatwiających funkcjonowanie na rynku pracy, a także realizację misji szkół ćwiczeń z uwzględnieniem specyfiki nauczania zdalnego.

Konferencja rozpoczęła się wykładem Agnieszki Pietryki na temat „Szkoły ćwiczeń w działaniu – implementacja Modelu szkoły ćwiczeń do praktyki edukacyjnej”. W trakcie prezentacji widoczne były działania szkół ćwiczeń, starania podejmowane w zakresie promocji osiągnięć zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Szkoły ćwiczeń prezentują na stronach internetowych pierwsze efekty realizowanych projektów: scenariusze lekcji, nagrania filmowe, bogatą ofertę szkoleniową, sposoby wspierania szkół współpracujących oraz działania realizowane w partnerstwie z placówkami doskonalenia, uczelniami wyższymi, bibliotekami pedagogicznymi, instytucjami kultury. Z wypowiedzi uczestników wynikało, że prezentacja wizji takich placówek pozwala pozytywnie patrzeć na ich rozwój, by służyły uczniowi i całej społeczności szkolnej oraz lokalnej.

Kolejną propozycją programu były wystąpienia poświęcone poszerzeniu kompetencji dyrektorów i nauczycieli. Pierwsze to dwa wykłady Jana Fazlagića na temat przywództwa w szkole w czasach pandemii, innowacyjnej szkoły oraz edukacji klimatycznej. Uczestnicy otrzymali odpowiedzi na pytanie, jak być skutecznym liderem w czasach pandemii oraz wskazówki do pracy w trudnych dla wszystkich czasach, poznali sposoby motywacji wynikające z wieloletnich badań na temat zachowania ludzi w organizacjach. Ważna dla wszystkich była także próba odpowiedzi na pytanie, czy w tych trudnych czasach można odnaleźć szczęście i spełniać marzenia. W toku swojego wykładu autor podawał sposoby projektowania szkoły w taki sposób, aby była bardziej przyjazna dla rozwoju kompetencji proinnowacyjnych oraz kreatywności uczniów. Zadawał też sobie i uczestnikom pytanie, czy jest miejsce na rozwijanie w społecznościach szkolnych cech osobowości proekologicznej.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się wykładem Indiry Lachowicz dotyczącym narzędzi coachingowych w doskonaleniu się nauczycieli. Zdaniem uczestników szczególnie cenne było przedstawienie treści związanych z uczeniem się indywidualnym, zespołowym, komunikacją oraz doskonaleniem własnego warsztatu pracy. To tematy niezwykle ważne dla kadry szkół ćwiczeń, zarówno dla liderów, jak i nauczycieli, którzy w trakcie realizacji projektu, stali się edukatorami, szkoleniowcami, wspierającymi innych nauczycieli oraz studentów.

Kolejne wystąpienia – wykłady i warsztaty – były poświęcone innowacjom dydaktycznym w zakresie edukacji językowej, przyrodniczej, matematycznej i informatycznej. Kamil Mielnik podkreślił znaczenie kompetencji metodycznych cyfrowego nauczyciela języków obcych. Blandyna Zajdler przedstawiła propozycje metodyczne dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w szkołach ćwiczeń, a Tomasz Wójtowicz podzielił się swoim doświadczeniem w inspirowaniu i motywowaniu uczniów na lekcjach matematyki. Uczestnicy podkreślali, że każde z wystąpień było pomysłem do wdrożenia nowych rozwiązań, wzbogaceniem warsztatu zawodowego, a także okazją do czerpania radości z pracy z uczniami i współpracy w zespołach nauczycieli.

W ostatnim dniu spotkania Zyta Czechowska i Jolanta Majkowska skoncentrowały się na zagadnieniach związanych z wykorzystaniem TIK w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poruszając wiele ważnych kwestii również w kontekście nauczania zdalnego. Zdaniem uczestników prowadzące skierowały myślenie odbiorców w kierunku „rozumienia SPE nie tylko jako niepełnosprawności, wszelkiego rodzaju opóźnień czy uzdolnień, lecz raczej kierunku w stronę edukacji spersonalizowanej”.

W zgodnej opinii uczestników konferencja była bardzo udanym wydarzeniem. Podkreślano dogodną formę konferencji, dobór tematyki, sprawną organizację i przede wszystkim kompetencje, doświadczenie i charyzmę prelegentów. Szczególne podziękowania należą się prowadzącym za przygotowanie wykładów i zajęć warsztatowych w formule zdalnej oraz interakcje z uczestnikami na forum.

Najlepszym podsumowaniem niech będą słowa jednego z uczestników z wypowiedzi na forum: „Innowacyjność, chęć ciągłego rozwoju oraz doskonalenie warsztatu pracy wraz z wyjściem naprzeciw oczekiwaniom prowadzenia szkoły twórczej, pełnej nowych i ciekawych rozwiązań, rozwojowej – to wszystko zmotywowało mnie do uczestnictwa”.

Dla organizatorów to dobra wskazówka do przygotowywania programu kolejnej – trzeciej edycji konferencji! Już dzisiaj czekamy na kolejne spotkanie ze szkołami ćwiczeń oraz gronem sympatyków tej idei.

Ostatnia aktualizacja: 7 lipca 2020