Sprawozdanie z badania kształcenia kompetencji kluczowych uczniów prowadzonego w formie monitorowania w roku szkolnym 2018/2019

Sprawozdanie prezentuje wyniki przeprowadzonego przez kuratorów oświaty w roku szkolnym 2018/2019 monitorowania w zakresie kształcenia kompe­tencji kluczowych uczniów we wszystkich typach szkół. Badania prowadzone były w oparciu o metodologię opracowaną w projekcie „Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty” i opierały się na obserwacji prowadzonych przez nauczycieli lekcji. Sprawozdanie zawiera także wnioski płynące z analizy wyników odnoszące się do potrzeb zgłaszanych przez dyrektorów szkół i placówek oraz organizacji monitorowania.

Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa