Szkolenia w Wydziale Edukacji dla Rynku Pracy

Uczestnicy w trakcie zajęć
Uczestnicy w trakcie zajęć

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy w pierwszym kwartale 2020 roku zorganizował pięć szkoleń w trybie stacjonarnym: „Konstruowanie programów nauczania zawodów”, „Organizacja kształcenia zawodowego i ustawicznego” oraz „Mobilności w kształceniu zawodowym”.Szkolenia organizowane były w formie zblokowanych dwóch modułów. Każdy z nich trwał 11 godzin przez dwa dni. Rozwiązanie to (mikrokursy) pozwalały uczestnikom na swobodny wybór liczby i kolejności, w jakiej można realizować poszczególne moduły. Szkolenia prowadził Bogdan Kruszakin nauczyciel konsultant WERP.

Dla osób preferujących formę on-line WERP przygotowano szkolenie „Planowanie procesu dydaktycznego z wykorzystaniem nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach” prowadzonego przez Małgorzatę Koroś – nauczyciela konsultanta WERP.

Uczestnikami szkoleń byli: przedstawiciele placówek doskonalenia nauczycieli, kuratoriów oświaty, kadra szkół kształcących w zawodach oraz doradcy metodyczni i zawodowi.

Ostatnia aktualizacja: 14 kwietnia 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa