Harmonogramy działań rozwojowych opracowane przez JST w pilotażu

© Dmyrto_Z/Photogenica
© Dmyrto_Z/Photogenica

Efektem działań projektowych realizowanych w ramach pilotażu modelu doradztwa dla JST było przygotowanie przez uczestniczące w nim samorządy harmonogramów działań rozwojowych (HDR). Zakres opracowanych HDR-ów obejmuje jeden z wybranych przez JST obszarów (z 12 opracowanych), który zdaniem organu prowadzącego – po przeprowadzonej diagnozie – sprawiał największe trudności.

Harmonogramy Działań Rozwojowych zostały opracowane według przekazanego samorządowcom wzoru zawierającego określone (niezbędne) elementy. Wszystkie przygotowane w ramach pilotażu HDR-y zostały poprzedzone pełnym cyklem doradztwa, na który składały się:

  • wybór obszaru wsparcia przez JST,
  • diagnoza potrzeb oraz wybór priorytetów rozwojowych,
  • opracowanie harmonogramu działań rozwojowych,
  • wyznaczenie kierunków wdrożenia, w tym wybór narzędzi i rozwiązań zarządczych.

Prezentujemy 35 opracowanych harmonogramów działań rozwojowych. Zostały one pogrupowane według typów jednostek samorządu terytorialnego, tj. harmonogramy gmin wiejskich, harmonogramy gmin miejsko-wiejskich, harmonogramy gmin miejskich oraz powiatów.  Opracowane przez samorządy uczestniczące w pilotażu, HDR-y będą stanowić podstawę podjęcia działań wdrożeniowych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Każdy z harmonogramów przewiduje inny okres realizacji, nie mniej w styczniu 2020 roku planujemy przeprowadzenie monitoringu wdrażania opracowanych HDR-ów. Wyniki monitoringu zostaną przedstawione w formie raportu na stronie internetowej projektu.

Wdrożenie harmonogramów podsumowane zostanie w formie (do wyboru przez JST);

  • opisu dobrej praktyki samorządowej,
  • studium refleksji (w oparciu o etapy dyskusji zogniskowanej),
  • minireportażu z wywiadem.

Zachęcamy do zapoznania się z HDR-ami opracowanymi przez samorządy, stanowią one, bowiem przykład praktycznego radzenia sobie samorządowców z wyzwaniami, jakie napotykają w swojej pracy. Są także przykładem – wykorzystania elementów planowania strategicznego w zarządzaniu oświatą na poziomie lokalnym. Mechanizm uruchamiania działań ukierunkowanych na rozwiązanie problemów – od diagnozy do wdrożenia zaplanowanych działań – przynosi bardziej wymierne efekty niż praca opierająca się na intuicji pracowników i nieprzemyślanych decyzjach.

Harmonogramy działań rozwojowych gmin wiejskich:

Harmonogramy działań rozwojowych gmin miejskich:

Harmonogramy działań rozwojowych powiatów:

Harmonogramy działań rozwojowych gmin miejsko-wiejskich:

Kolejne HDR-y będą zamieszczane sukcesywnie – po redakcji merytorycznej i korekcie językowej.

Ostatnia aktualizacja: 24 października 2019