Efektywna obserwacja nauczycielska w przedszkolu w świetle diagnozy funkcjonalnej

Publikacja skierowana jest do nauczycieli edukacji przedszkolnej, psychologów i pedagogów zainteresowanych diagnozą funkcjonalną dziecka. Autorka porusza kwestię obserwacji nauczycielskiej jako głównego instrumentu – proponowanego na bazie ICF – w innowacyjnym modelu rozpoznawania potrzeb i możliwości dziecka.

Analizuje specyfikę i zalety efektywnej obserwacji, w wyniku której każde dziecko mogłoby realizować  cele edukacyjne i rozwojowe w poszczególnych sferach rozwoju.

Zamierzona i intencjonalna obserwacja oraz analiza funkcjonowania dziecka podczas jego pobytu w przedszkolu daje zdaniem autorki sposobność rzeczywistej oceny potrzeb podopiecznego, jego możliwości i sposobu widzenia przez niego świata.

Praktycznym elementem pełnej diagnozy przedszkolaka może być zaproponowany w opracowaniu arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka (WOPFU), który umożliwia  ciągłość prowadzenia diagnozy oraz porównania funkcjonowania dziecka w trakcie całego etapu edukacyjnego w przedszkolu.

Publikacja może wzbogacić  zestaw umiejętności nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Link do publikacji:

Ostatnia aktualizacja: 8 października 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa