II tura szkoleń w ramach pilotażu

II tura szkoleń w ramach pilotażu
II tura szkoleń w ramach pilotażu

W dniach 27-28 sierpnia 2019r. w Hotelu Holiday Park odbyła się kolejna tura szkoleń dla samorządowców/ uczestników pilotażu. Szkolenia przebiegały w czterech grupach tematycznych; dwóch ukierunkowanych na rozwój kompetencji miękkich i dwóch na rozwój kompetencji twardych samorządowców. Uczestnicy mieli możliwość wyboru tematu szkolenia, który winien być zbieżny z obszarem wsparcia wybranym przez JST
w pilotażu i/lub z potrzebami rozwojowymi uczestnika.

Tempo zmian współczesnego rozwijającego się świata w naturalny sposób zmienia standardy jakości – zarówno w zakresie świadczonych usług jak i wytwarzanych produktów. Uważność na proces dokonywanych zmian daje szansę na weryfikowanie stanu zastanego ze stanem pożądanym. Jednym z fundamentalnych obszarów sprawnego funkcjonowania państwa jest oświata. Obszar ten szczególnie wymaga najwyższych standardów w jakościowym zarządzaniu oświatą: począwszy od poziomu centralnego, poprzez poziom regionalny i lokalny aż do poziomu zarządzania pojedynczą jednostką oświatową. Spełnianie najwyższych standardów zarządzania oświatą jest wyzwaniem na każdym z wyżej wymienionych poziomów. Wymaga, bowiem podejmowania intencjonalnego wysiłku stałego weryfikowania jakości świadczonych usług zarządczych w powiązaniu z rezultatami owego oddziaływania. Jednostki samorządu terytorialnego są odpowiedzialne za wszystkie bieżące zadania związane z zarządzaniem szkołami, w tym za decyzje o organizacji sieci szkół i ich finansowaniu. Samorządy mają także istotny wpływ na wybór dyrektorów szkół i ich ocenę. Ta ważna rola samorządu oznacza, że wszystkie trudności, przed którymi stoi polska szkoła, mogą być rozwiązywane głównie przez samorządy albo w bardzo bliskiej współpracy z nimi. To, dlatego wzrost kompetencji kadry jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania oświatą staje się niezbędnym warunkiem powodzenia wszelkich przedsięwzięć w obszarze oświaty.

Realizowane w ramach pilotażu modelu doradztwa dla JST szkolenia maja na celu podniesienie kompetencji przedstawicieli JST w zakresie zarządzania lokalną oświatą ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów.

Tematy przeprowadzonych szkoleń, to;

  • Wskaźniki oświatowe w edukacji oraz bon organizacyjny;
  • Uspołecznienie procesu edukacji z elementami prowadzenia efektywnych spotkań;
  • Efektywna komunikacja;
  • Zasady doskonalenia nauczycieli- regulaminy, podział środków.

Szkolenia organizowane są w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego
w zarzadzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów- II etap”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 20014-2020

Ostatnia aktualizacja: 17 września 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego