Pilotaż modelu doradztwa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) – szkolenia

Uczestnicy podczas spotkania
Uczestnicy podczas spotkania

W ramach pilotażu modelu doradztwa dla JST, w dniach 1–2 lipca 2019 r. w Hotelu Holiday Park w Warszawie odbyły się szkolenia dla samorządowców, którzy uczestniczyli w pilotażu. Szkolenia przebiegały w czterech grupach tematycznych: dwóch ukierunkowanych na rozwój kompetencji miękkich i dwóch na rozwój kompetencji twardych. Uczestnicy mieli możliwość wyboru tematu szkolenia zbieżnego z obszarem wsparcia, wybranym przez JST w pilotażu, a także potrzebami rozwojowymi uczestnika.

Decyzje zarządcze JST wpływają na realizację, przez szkoły i placówki im podległe, zadań związanych z kształtowaniem kompetencji kluczowych uczniów. To samorząd decyduje o przeznaczeniu subwencji oświatowej na cele związane z rozwojem bazy szkół i placówek, doskonaleniem nauczycieli, uruchamianiem dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania i umiejętności uczniów oraz z innymi działaniami przyczyniającymi się do rozwoju ich kompetencji kluczowych. Szkolenie kadry kierowniczej JST przyczyni się do włączenia tej tematyki w nurt lokalnych polityk oświatowych, a także postrzegania jej jako głównego motoru rozwoju gminy czy regionu.

Celem szkoleń zrealizowanych w ramach pilotażu jest podniesienie kompetencji zawodowych przedstawicieli JST w zakresie zarządzania lokalną oświatą ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów.

Tematyka przeprowadzonych szkoleń:

W szkoleniach uczestniczyło 84 samorządowców. Była to pierwsza tura szkoleń, kolejna odbędzie się w dniach 27–28 sierpnia 2019 r. w Hotelu Holiday Park w Warszawie.

Szkolenia organizowane są w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 20014–2020.

Fotorelacja

Zajęcia warsztatowe: Finansowanie oświaty cz. 2.
Zajęcia warsztatowe: Zrozumieć szkołę – budowanie jakości pracy szkół i placówek
Zajęcia warsztatowe: Finansowanie oświaty, w tym budżet zadaniowy
Warsztaty: Zarządzanie zmianą cz.2.
Warsztaty: Zarządzanie zmianą
Samorządy, m.in. z Piasek i Jabłonny podczas zajęć warsztatowych
Uczestnicy podczas spotkania

Ostatnia aktualizacja: 10 lipca 2019