Narzędzie do monitoringu stopnia wdrażania standardów funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych – podsumowanie konsultacji

fot. Adobe Stock
fot. Adobe Stock

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii Ośrodka Rozwoju Edukacji (WRS ORE) zorganizował posiedzenie podsumowujące swoją dwuletnią współpracę z Zespołem Ekspertów w zakresie opracowania Narzędzia do monitoringu stopnia wdrażania standardów funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Stworzono je zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U. z 2017 r. poz. 1606). Podsumowanie konsultacji odbyło się w dniach 30–31 maja 2019 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku.

W wydarzeniu uczestniczyły: Joanna Wilewska – Dyrektor Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego (DWKI) MEN, Marzenna Habib – Wicedyrektor ORE, wizytatorzy kuratoriów oświaty, a także członkowie Zespołu Ekspertów – autorzy Narzędzia. Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii reprezentowały Maria Depta – kierownik wydziału i Teresa Kaniowska.

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Marzenny Habib, która powitała gości i uczestników, a także omówiła działania związane z opracowaniem nowego Narzędzia dedykowanego młodzieżowym ośrodkom wychowawczym (MOW) oraz przebieg prac nad przeglądem dostępnych zasobów do ewaluacji i monitoringu organizacji pracy w placówkach resocjalizacyjnych. Słowa uznania i podziękowania skierowała także do członków Zespołu Eksperckiego – autorów opracowanego instrumentu:

  • prof.zw. dr. hab. Marka Konopczyńskiego z Uniwersytetu w Białymstoku,
  • dr. Arkadiusza Kamińskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego,
  • prof.ndzw. dr hab. Justyny Siemionow z Uniwersytetu Gdańskiego,
  • dr. Mariusza Dobijańskiego z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach,
  • dr. Aleksandra Mańki z Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu,
  • dr. Huberta Kupca z Uniwersytetu Szczecińskiego,
  • dr Magdaleny Staniaszek z Uniwersytetu Łódzkiego,
  • Sławomira Moczydłowskiego – Dyrektora Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu.

W części oficjalnej głos zabrała także Joanna Wilewska, która odniosła się do formalnoprawnych aspektów Narzędzia oraz przybliżyła zakres planowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej czynności w celu jego upowszechnienia i praktycznego wykorzystania. Na zakończenie Dyrektor DWKI podziękowała członkom Zespołu Eksperckiego, pracownikom Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz wizytatorom kuratoriów oświaty za owocną współpracę i zaangażowanie na rzecz podnoszenia jakości funkcjonowania placówek resocjalizacyjnych w Polsce. Wyraziła też chęć i gotowość do dalszej współpracy.

W dalszej części spotkania członkowie Zespołu Ekspertów przedstawili prezentacje dotyczące poszczególnych obszarów monitoringu opracowywanych na podstawie przepisów wspomnianego rozporządzenia (m.in. organizacji, infrastruktury placówki, respektowania praw i wolności wychowanków, ich poczucia bezpieczeństwa, pracy z wychowankiem, rozwiązywania określonych problemów wychowawczych i sytuacji nieletnich, kadry MOW, współpracy z rodziną, usamodzielnienia wychowanków, współpracy ze środowiskiem lokalnym i z innymi instytucjami). Każde pytanie było konsultowane z przedstawicielami nadzoru pedagogicznego. Szczegółowo omawiano także możliwości wykorzystania Narzędzia w ramach czynności wynikających z nadzoru pedagogicznego. Zgłoszone uwagi, w tym dotyczące także innych przepisów prawa oświatowego, zostaną uwzględnione w ostatecznej wersji opracowania ustalonej podczas spotkania.

Dyrekcja ORE i pracownicy WRS dziękują wszystkim uczestnikom spotkania za ich nieoceniony wkład merytoryczny oraz zaangażowanie w prace nad opracowaniem Narzędzia do monitoringu stopnia wdrażania standardów funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych, a także przyjazną atmosferę, sprzyjającą wymianie doświadczeń i osiągniętym efektom.

Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2019