Szkolenie „Zmiany w szkolnictwie zawodowym – perspektywa samorządowca”

fot. Adobe Stock
fot. Adobe Stock

Zapraszamy samorządowców na dwudniowe szkolenie dotyczące zmian w kształceniu zawodowym. W ramach szkolenia omówione i wyjaśnione zostaną zagadnienia prawne oraz ich praktyczne implikacje, m.in. w zakresie organizacji i finansowania kształcenia zawodowego. Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku dniach 29–30 maja 2019 r.

Adresaci szkolenia: pracownicy jednostek samorządu terytorialnego (JST). UWAGA – przedstawiciele organów prowadzących szkoły zawodowe z powiatów i gmin miejskich. 

Rezultaty szkolenia: uczestnicy szkolenia otrzymają kompendium wiedzy na temat zadań organu prowadzącego, jakim jest JST, w zakresie zmian prawnych i realizacji kształcenia zawodowego.

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy z zakresu zagadnień prawnych dotyczących zmian
w szkolnictwie zawodowym. Ma ono umożliwić przedstawicielom organów prowadzących realizację bieżących zadań związanych z kształceniem zawodowym ich jednostek.

Szkolenie skupi się na aspekcie praktycznym tematu, dostarczy wiedzy na temat stosowania prawa (ustawa prawo oświatowe, Karta nauczyciela, ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, ustawa
o finansach publicznych) w wybranych sytuacjach.

W ramach szkolenia omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:

 1. Zmiany w prawie dotyczące kształcenia zawodowego
  1. Nowe definicje i określenia pojęć z zakresu edukacji zawodowej w ustawie Prawo oświatowe
   i innych aktach prawnych.
  2. Nowa klasyfikacja zawodów i podstaw programowych kształcenia w zawodach.
  3. Organizacja kształcenia w szkołach policealnych i branżowych II stopnia.
  4. Organ prowadzący a uruchomienie kształcenia w nowym zawodzie.
  5. Zakres i tryb współpracy z pracodawcami.
  6. Terminy wejścia w życie zmian, w tym okres przejściowy.
 2. Finansowanie kształcenia zawodowego
  1. Zróżnicowanie subwencji i dotacji oświatowych ze względu na przydatność dla gospodarki narodowej zawodu, w którym kształci szkoła lub placówka.
  2. Obowiązkowa współpraca szkoły z pracodawcą: umowy i porozumienia; ulgi dla pracodawców, zwiększenie dofinansowania kosztów kształcenia w zawodach deficytowych; konto dochodów własnych szkoły; staże uczniowskie; kształcenie młodocianych pracowników; praktyczna nauka zawodu.
  3. Kształcenie ustawiczne: likwidacja niektórych placówek, nowe możliwości dla szkół w zakresie kształcenia ustawicznego.
 3. Organizacja kształcenia zawodowego
  1. Organizacja i funkcjonowanie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe
   od 1 września 2019 r.nowe podstawy programowe; obowiązkowe staże dla nauczycieli realizujących w szkole kształcenie teoretyczne i praktyczne; obowiązkowy egzamin zawodowy i jego skutki dla ucznia; możliwość uzyskiwania przez uczniów dodatkowych umiejętności i uprawnień zawodowych.
  2. Kwalifikacje nadawane poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego przez organy władz publicznych i samorządów zawodowych – przykłady instytucji pełniących role instytucji certyfikujących.
  3. Zmiany w ustawie Karta Nauczyciela, m.in. szkolenia branżowe; zmiana pensum nauczycieli przedmiotów zawodowych.
  4. Arkusz organizacji pracy szkoły, w tym ramowe plany nauczania.
  5. Zmiany w rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

Zajęcia będą miały charakter praktyczny, dający możliwość wymiany doświadczeń i dyskusji nad różnymi rozwiązaniami oraz zadawania pytań doświadczonym osobom prowadzącym szkolenie.

Termin szkolenia: 29–30 maja 2019 r., Centrum Szkoleniowe ORE, Sulejówek, ul. Paderewskiego 77.  

Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie w ww. Centrum oraz bezpłatny parking.

Program szkolenia (pdf. 588 KB)

Nabór na szkolenie

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA – EDUKACJA –ROZWÓJ na lata 2014–2020.

Ostatnia aktualizacja: 13 maja 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego