Szkolenie „Kompetencje kuratora oświaty a kompetencje JST jako organu prowadzącego szkoły/placówki w świetle ostatnich reform”

fot. Adobe Stock
fot. Adobe Stock

Zapraszamy samorządowców na dwudniowe szkolenie dotyczące kompetencji kuratora oświaty i organu prowadzącego (JST) oraz współdziałania obu organów w tworzeniu i realizowaniu regionalnej i lokalnej polityki oświatowej. W ramach szkolenia omówione i wyjaśnione zostaną zagadnienia prawne oraz ich praktyczne implikacje dotyczące m.in. opiniowania arkuszy organizacji pracy szkół/placówek przez kuratorów oświaty, dokonywania oceny pracy dyrektorów czy wyrażania pozytywnej decyzji w kwestiach związanych ze zmianą sieci szkół/placówek. Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku dniach 10–11 czerwca 2019 r.

Kurator oświaty jest organem administracji zespolonej w województwie – w imieniu wojewody sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami oraz realizuje politykę oświatową państwa. Jednostki samorządu terytorialnego prowadzą szkoły i placówki, sprawują nad nimi nadzór administracyjny i finansowy oraz kreują i realizują oświatową politykę lokalną i regionalną. Jak pokazuje historia zmian prawnych w ostatnim dwudziestoleciu, na rodzaj relacji między obydwoma organami wpływa zakres kompetencji przypisanych tym organom w przepisach prawa, stając się niezmiennym elementem polityki oświatowej państwa (centralizacja – decentralizacja). Choć na co dzień oba organy powinny ze sobą współdziałać, to doświadczenie wskazuje, że jest to trudna współpraca. Szkolenie umożliwi refleksję nad kompetencjami obu organów oraz dyskusję nad ich praktyczną implementacją.

Adresaci szkolenia: pracownicy JST odpowiedzialni za realizację zadań oświatowych w swoich jednostkach

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy z zakresu zagadnień prawnych dotyczących zmian
w kompetencjach kuratora oświaty i organu prowadzącego, jakim jest jednostka samorządu terytorialnego. Szkolenie będzie dotyczyło praktycznego aspektu tematu, dostarczy wiedzy na temat stosowania prawa.

Zajęcia będą miały charakter praktyczny, dający możliwość wymiany doświadczeń i dyskusji nad różnymi rozwiązaniami oraz zadawania pytań doświadczonym osobom prowadzącym szkolenie.

Termin szkolenia: 10–11 czerwca 2019 r., Centrum Szkoleniowe ORE, Sulejówek, ul. Paderewskiego 77

Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie w ww. Centrum oraz bezpłatny parking.

Program szkolenia (pdf. 587 KB)

Nabór na szkolenie

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA – EDUKACJA – ROZWÓJ na lata 2014–2020.

Ostatnia aktualizacja: 24 maja 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa