Uczeń z chorobą przewlekłą w szkole

„Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów z chorobami przewlekłymi w edukacji włączającej”– konferencja pod takim tytułem odbyła się 4 grudnia w auli Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu realizowanego przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE we współpracy z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego (UW).

Konferencję otworzyła Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Marzenna Habib. Następnie głos zabrał prof. dr hab. Zbigniew Izdebski z ramienia Wydziału Pedagogicznego UW, podkreślając w swoim wystąpieniu znaczenie właściwego przygotowania kadr do pracy w klasach, do których uczęszczają uczniowie o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych. Ważną częścią wydarzenia były wstąpienia przedstawicielek Ministerstwa Edukacji Narodowej – Karmeny Cisak oraz Ministerstwa Zdrowia Wandy Szelachowskiej-Kluzy. Dzięki tym głosom uczestnicy mieli okazję zapoznać się z aktualnymi działaniami obu resortów w zakresie wsparcia uczniów z chorobami przewlekłymi w szkole.

Wykład inauguracyjny wygłosiła prof. dr hab. Joanna Mazur. Na postawie licznych wyników badań wskazała zależności stanu zdrowia dziecka od szeroko pojmowanego środowiska społecznego, warunków ekonomicznych oraz czynników chroniących. Zakres działań pielęgniarki szkolnej w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej w szkole omówiła Wisława Ostręga z Instytutu Matki i Dziecka. Szczególnie poruszający był wykład Aleksandry Toboty, oparty na doświadczeniach zawodowych w pracy z pacjentami z chorobami onkologicznymi. Prelegentka omówiła kwestie psychospołecznych aspektów funkcjonowania uczniów z chorobami przewlekłymi oraz role środowiska rówieśniczego i rodzinnego w przeżywaniu choroby.

Po przerwie w bloku praktycznym omówione zostały przykłady dobrych praktyk placówek, do których uczęszczają uczniowie z chorobami przewlekłymi, w tym z cukrzycą i astmą. Wystąpiły przedstawicielki Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie oraz Szkoły Podstawowej nr 9 w Skierniewicach. Marianna Lewandowska, pielęgniarka ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Piastowie, podzieliła się swoim bogatym doświadczeniem ze wspierania zarówno uczniów z chorobami przewlekłymi na ternie szkoły, jak i ich rodziców oraz nauczycieli.

W ostatnim bloku wykład wygłosiła dr Agnieszka Małkowska-Szkutnik, która przedstawiła ciekawe wyniki badań dotyczących oceny przygotowania nauczycieli do pracy z uczniami z chorobami przewlekłymi oraz funkcjonowania tych dzieci wśród rówieśników. Ostatni wykład Katarzyny Stępniak podsumował wyniki analizy ankiet przeprowadzonych w kuratoriach oświaty, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i w szkołach w ramach monitorowania działań podejmowanych przez te placówki w zakresie edukacji uczniów z chorobami przewlekłymi i opieki nad nimi.

Wydarzenie podsumowały dr Agnieszka Małkowska-Szkutnik z Wydziału Pedagogicznego UW oraz Katarzyna Stępniak, Kierownik Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE. Podczas wystąpienia prelegentki odczytały także fragmenty listu nadesłanego przez Stowarzyszenie „Słodka Jedynka” przestawiającego stanowisko rodziców działających na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży z cukrzycą typu 1.

Była to kolejna forma doskonalenia dotycząca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji włączającej, odpowiadająca na potrzeby środowiska oświatowego realizowana przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE.

Opracowanie: Katarzyna Stępniak WSPE ORE

Ostatnia aktualizacja: 10 grudnia 2018