Szkolenia dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz szkół i przedszkoli

W dniach 3–11 grudnia 2018 r. odbędzie się 14 szkoleń dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz szkół i przedszkoli (w szczególności psychologów, pedagogów, logopedów) w zakresie obejmującym zagadnienia dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej, opiniowania i orzekania oraz planowania i organizacji metod i form wsparcia dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Tematyka szkoleń jest odpowiedzią m.in. na rekomendacje zawarte w raporcie Rzecznika Praw Dziecka oraz na potrzeby zgłaszane przez samych pracowników poradni podczas realizowanych przez ORE szkoleń.

Celem szkoleń jest zapoznanie z przepisami prawa oświatowego oraz podnoszenie kompetencji w zakresie prowadzenia rozpoznania i wsparcia postdiagnostycznego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Każde ze szkoleń odbędzie się w Warszawie w wymiarze 6 godzin dydaktycznych.

Szkolenia realizowane będą w siedmiu blokach tematycznych:

Tytuł szkolenia Termin Link do rejestracji
Autyzm i zespół Aspergera – rozpoznawanie potrzeb dzieci
i młodzieży, opiniowanie
i orzekanie, planowanie
i organizacja metod oraz form wsparcia
7.12.2018

piątek

Rejestracja na szkolenie
10.12.2018

poniedziałek

Rejestracja na szkolenie
Diagnoza i planowanie wsparcia dla dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
10.12.2018

poniedziałek

Rejestracja na szkolenie
11.12.2018

wtorek

Rejestracja na szkolenie
Zindywidualizowane formy wsparcia dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
w szkołach i placówkach ogólnodostępnych (indywidualne nauczanie, zindywidualizowana ścieżka edukacyjna, indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki, Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny)
3.12.2018

poniedziałek

Rejestracja na szkolenie
7.12.2018

piątek

Rejestracja na szkolenie
Diagnoza dzieci i młodzieży – przepisy prawa oświatowego, planowanie, organizowanie
i współpraca szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
6.12.2018

czwartek

Rejestracja na szkolenie
7.12.2018

piątek

Rejestracja na szkolenie
Specyficzne trudności w uczeniu się – rozpoznawanie potrzeb
i opiniowanie, planowanie
i organizacja metod oraz form wsparcia
3.12.2018

poniedziałek

Rejestracja na szkolenie
4.12.2018

wtorek

Rejestracja na szkolenie
Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki – rozpoznawanie potrzeb i opiniowanie, planowanie i organizacja metod oraz form wsparcia 10.12.2018

poniedziałek

Rejestracja na szkolenie
11.12.2018

wtorek

Rejestracja na szkolenie
Zaburzenia zachowania, zagrożenie niedostosowaniem
i niedostosowanie społeczne – rozpoznawanie potrzeb, opiniowanie i orzekanie, planowanie i organizacja metod oraz form wsparcia
4.12.2018

wtorek

Rejestracja na szkolenie
6.12.2018

czwartek

Rejestracja na szkolenie

Ostatnia aktualizacja: 3 grudnia 2018