Trwa rekrutacja – osoby do wspierania szkół w zakresie doradztwa zawodowego

Zespół projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” informuje, że trwa rekrutacja osób, które zostaną przygotowane do wspierania szkół w zakresie działań z obszaru doradztwa zawodowego. Rekrutacja trwa do 22.03.2018 r.

Zmianie uległ warunek „zatrudnienia i zamieszkania w tym samym powiecie” na warunek „zatrudnienia lub/i zamieszkania w danym powiecie” (warunkiem nie jest zamieszkanie i zatrudnienie w tym samym powiecie, a zatrudnienie lub zamieszkanie w powiecie, z którego osoba jest rekrutowana).

Rekrutację trenerów z powiatów z danego województwa prowadzą właściwe kuratoria oświaty.

Uczestnikami projektu mogą zostać pracownicy centrów kształcenia praktycznego, publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz publicznych wojewódzkich i powiatowych ośrodków doskonalenia nauczycieli.

W ramach projektu zakłada się przeszkolenie 500 osób – minimum po jednej osobie z każdego powiatu. Trzydniowe szkolenia odbędą się w okresie od kwietnia do 20 czerwca 2018 r. w miastach wojewódzkich.

Przeszkolone osoby otrzymają pakiet materiałów merytorycznych do prowadzenia szkoleń dla pracowników placówek oświatowych. Udział w szkoleniu i materiały są bezpłatne. Trenerzy będą także mieli możliwość konsultowania się z ekspertami merytorycznymi ORE w przedmiotowym zakresie.

Zachęcamy do uczestnictwa w projekcie.

Termin zakończenia projektu: 30 czerwca 2018 r.

Szczegółowe informacje związane z przebiegiem rekrutacji i zasadami naboru uczestników szkoleń są umieszczone na stronie internetowej właściwego kuratorium oświaty. W przypadku pytań odnośnie do rekrutacji zespół projektu prosi o kontakt na numery telefonu zamieszczone w zakładce projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (projekt pozakonkursowy).

Ostatnia aktualizacja: 8 marca 2018