Konferencja „Praktyczne i prawne aspekty realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD)”

fot.Fotolia.com
fot.Fotolia.com

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE zorganizował konferencję „Praktyczne i prawne aspekty realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD)”. W spotkaniu, które odbyło się 22 marca, uczestniczyli dyrektorzy i specjaliści ze szkół i placówek systemu oświaty, w których funkcjonują zespoły ds. WWRD lub Powiatowe Ośrodki Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńcze realizujące program „Za życiem”.

Celami konferencji było:

  • upowszechnianie wiedzy na temat znaczenia wczesnego wspomagania dla rozwoju małego dziecka;
  • poszerzanie wiedzy na temat wpływu rodziny na proces wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością, w tym rozwiązania europejskie i lokalne;
  • doskonalenie umiejętności w zakresie współpracy z rodzicem dziecka z niepełnosprawnością;
  • prezentacja działań szkoleniowych liderów ds. WWRD upowszechniających wiedzę o WWRD w regionach;
  • upowszechnienie sprawdzonych rozwiązań w zakresie realizacji WWRD na terenie placówek oświatowych – prezentacja dobrych praktyk.

Spotkanie otworzyła Wicedyrektor ORE dr Beata Jancarz-Łanczkowska. Witając gości, prelegentów i uczestników, podkreśliła, jak ważnym zadaniem dla sytemu oświaty jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Wicedyrektor przypomniała także, że w bieżącym roku szkolnym promowanie edukacji włączającej jest jednym z kierunków polityki oświatowej państwa, a w tym przypadku możemy mówić o „wczesnej” edukacji włączającej.

Kierownik formy doskonalenia – Jolanta Rafał-Łuniewska w wykładzie wprowadzającym przedstawiła podstawowe założenia, istotę i znaczenie wczesnego wspomagania dla rozwoju dziecka. Zwróciła szczególną uwagę na rolę rodziny w terapii i nabywaniu kompetencji przez dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju. W swoim wystąpieniu omówiła także najnowsze przepisy oświatowe związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka.

O wskazaniach Europejskiej Agencji ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej dotyczących wczesnej interwencji opowiedziała uczestnikom konferencji Małgorzata Dońska-Olszko, przedstawiciel Agencji.

Cezary Zawistowski – Radca Ministra w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej, omówił działalność Powiatowych Ośrodków Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczych realizujących od 2017 r. program „Za życiem”. Po swoim wystąpieniu odpowiedział na wiele pytań uczestników konferencji.

Następnie bardzo ciekawy wykład na temat wieloprofilowej diagnozy i indywidualnego programu wczesnego wspomagania małego dziecka wygłosił dr Radosław Piotrowicz z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Uzupełnieniem tego wystąpienia była prezentacja Joanny Dryjańskiej – przedstawicielki Fundacji „Wsparcie na starcie”, która mówiła o tym, jak budować dobrą współpracę z rodzicem dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju. Wykłady te spotkały się z ogromnym zainteresowaniem uczestników konferencji.

W module „Dobre praktyki” swoimi doświadczeniami z obszaru WWRD podzielili się:

  • Anna Elszkowska – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach, lider WWRD z województwa zachodniopomorskiego, która przedstawiła praktyczne aspekty efektywnej współpracy z samorządem;
  • Krystyna Wiśniewska – Naczelnik Wydziału Kultury i Oświaty Starostwa Powiatowego w Policach, która mówiła o współpracy w obszarze WWRD i rozumieniu problematyki wczesnego wspomagania przez jednostkę samorządu terytorialnego;
  • Katarzyna Raabe – lider ds. WWRD z województwa kujawsko-pomorskiego, pedagog specjalny w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chełmnie, która opowiedziała o skutecznej współpracy z lokalnymi stowarzyszeniami na rzecz rodziny dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Na zakończenie tego modułu specjalistki ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie – Karolina Latopolska i Aleksandra Świerczek – zaprezentowały wykorzystanie materiałów codziennego użytku do wykonania pomocy dydaktycznych stymulujących rozwój małego dziecka w codziennych zabawach. Pokaz ten okazał się bardzo inspirujący dla uczestników konferencji.

O zadaniach projektu realizowanego przez WSPE od 2012 r. opowiedział na koniec konferencji przedstawiciel grupy liderów ds. WWRD – Krzysztof Kurpiewski, który zwrócił uwagę na konieczność jak najszerszego upowszechniania idei wczesnego wspomagania. Przez 5 lat realizacji projektu liderzy przeszkolili ponad 8,5 tys. osób w różnych regionach Polski.

Na zakończenie Katarzyna Stępniak, kierownik Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE, podziękowała uczestnikom za udział w konferencji i przypomniała o wpływie wczesnego wspomagania rozwoju na dalszą edukację dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także zachęcała do korzystania z zasobów strony Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Wicedyrektor ORE dr Beata Jancarz-Łanczkowska otwiera konferencję
Jolanta Rafał-Łuniewska podczas wykładu o podstawowych założeniach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD)
Małgorzata Dońska-Olszko-Przedstawiciel Europejskiej Agencji ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej
Uczestnicy konferencji, w pierwszym rzędzie specjalny gość konferencji – Senator RP Pani Małgorzata Kopiczko
Radca Ministra z Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej-Cezary Zawistowski mówi o działalności Powiatowych Ośrodków Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczych realizujących program "Za życiem"
Uczestnicy konferencji zadają pytania dotyczące programu "Za życiem"
dr Radosław Piotrowicz z Akademii Pedagogiki Specjalnej mówi o wieloprofilowej diagnozie i Indywidualnym Programie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Joanna Dryjańska z Fundacji"Wsparcie na starcie", prezentacja-jak budować dobrą współprace z rodzicem dziecka objętego WWRD
Anna Elszkowska, lider ds. WWRD z woj zachodniopomorskiego opowiada o efektywnej współpracy z samorządem
Krystyna Wiśniewska Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach
Aleksandra Świerczek i Karolina Latopolska ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie w trakcie pokazu dotyczącego wykorzystania materiałów codziennego użytku do tworzenia pomocy dydaktycznych w zabawie z dzieckiem objętym wczesnym wspomaganiem
Krzysztof Kurpiewski Lider ds. WWRD z województwa mazowieckiego opowiada o projekcie realizowanym przez WSPE od 2012 roku wspierającego Liderów ds. WWRD
Katrzyna Raabe, lider ds. WWRD z woj. kujawsko-pomorskiego opowiada o współpracy z lokalnymi stowarzyszeniami na rzecz rodziny dziecka objętego wczesnym wspomaganiem
Katarzyna Stępniak, Kierownik Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych wraz z Jolantą Rafał-Łuniewską omawiają materiały dla uczestników konferencji

Ostatnia aktualizacja: 27 marca 2018