Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty – uczeń z dysfunkcją słuchu

Otwarcie konferecji przez Wicedyrektor ORE Marzennę Habib
Otwarcie konferecji przez Wicedyrektor ORE Marzennę Habib

W ramach upowszechniania edukacji włączającej w systemie oświaty Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE zorganizował już drugą w tym roku konferencję, tym razem dotyczącą uczniów z dysfunkcją słuchu.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele kuratoriów oświaty, placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz specjaliści  i dyrektorzy szkół.

Wicedyrektor ORE Marzenna Habib, otwierając spotkanie, podkreśliła, że celem edukacji włączającej, będącej jednym z priorytetów polityki oświatowej państwa w obecnym roku szkolnym, jest zapewnienie wszystkim uczniom wysokiej jakości kształcenia, niezależnie od miejsca edukacji.

Małgorzata Wojtaszewska – dyrektor Wydziału Zwiększania Szans Edukacyjnych Kuratorium Oświaty w Warszawie wskazała przykłady „dobrych praktyk” edukacji włączającej jako źródło cennych informacji praktycznych dla środowiska oświatowego.

Wykład wprowadzający „Rola słuchu w rozwoju społecznym i komunikacyjnym a funkcjonowanie społeczne i językowe osób z dysfunkcją słuchu” wygłoszony przez dr Justynę Korzeniewską przybliżył problematykę wzajemnej zależności rozwoju społecznego i komunikacji oraz trudności, jakie mogą mieć uczniowie niedosłyszący w tych obszarach. Niewielki ubytek słuchu może powodować m.in. gorsze wyniki w nauce, utrudniać adekwatne odnalezienie się w sytuacjach społecznych. Omówione zostały także warunki sprzyjające dobrej komunikacji w środowisku szkolnym – ułatwiające funkcjonowanie w szkole wszystkim uczniom, nie tylko tym niedosłyszącym.

Rzeczywiste włączanie uczniów z uszkodzeniami słuchu do wspólnot szkolnych wymaga uczenia się sztuki porozumiewania z nimi, zmniejszania uprzedzeń i przezwyciężania stereotypowych wyobrażeń – przypomniała profesor Kazimiera Krakowiak. Podkreśliła, że adekwatne do potrzeb wsparcie ucznia z dysfunkcją słuchu wymaga rzetelnej diagnozy słyszenia funkcjonalnego oraz odpowiednich strategii wychowania językowego, w zależności od stopnia uszkodzenia słuchu.

Podczas wystąpienia dr Agnieszki Dłużniewskiej i dr Aleksandry Borowicz omawiano z kolei wybór adekwatnego modelu pracy na lekcji oraz dostosowań w zależności od poznanych, dzięki diagnozie funkcjonalnej, realnych możliwości i ograniczeń ucznia z uszkodzonym słuchem.

W części poświęconej „dobrym praktykom” swoimi doświadczeniami z realizacji edukacji włączającej uczniów z uszkodzeniami narządu słuchu podzielili się  nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 357 w Warszawie i dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 12 im. Synów Pułku w Grudziądzu oraz Społecznego Gimnazjum nr 32 i Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 25 im. Marzenny Okońskiej w Warszawie.

W podsumowaniu Katarzyna Stępniak, kierownik Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE podziękowała uczestnikom za udział w konferencji i przypomniała, że to, co sprzyja dzieciom z dysfunkcją, sprzyja także całej społeczności szkolnej i podnosi jakość edukacji.

Otwarcie konferecji przez Wicedyrektor ORE Marzennę Habib
Małgorzata Wojtaszewska, dyrektor Wydziału Zwiększania Szans Edukacyjnych Kuratorium Oświaty w Warszawie wita uczestników konferencji
Zespół nauczycieli i specjalistów ze Szkoły Podstawowej nr 357 w Warszawie w trakcie prezentacji dobrej praktyki edukacji właczającej uczniów z dysfunkcją słuchu

Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2018