Program Ekspert

Program jest realizowany w formie szkoleń przez placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym:

  • Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) – nauczyciele z całej Polski,
  • Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych (CENSA) – nauczyciele szkół artystycznych.

Cele

Przygotowanie nauczycieli do efektywnego i skutecznego wykonywania zadań eksperta ustalonych w odnośnych aktach prawnych, a tym samym podwyższenie jakości prac komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych działających w systemie awansu zawodowego nauczycieli.

Adresaci

Program jest adresowany do nauczycieli dyplomowanych czynnie wykonujących swój zawód, którzy ubiegają się o wpisanie na listę ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, prowadzoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Rejestracja na szkolenie

Żeby wziąć udział w szkoleniu, należy zarejestrować się w bazie osób oczekujących na szkolenie. Rejestracja nie jest równoznaczna z zakwalifikowaniem się do udziału w szkoleniu w roku, w którym dokonano rejestracji.

W związku z modernizacją serwisu internetowego rejestracja osób zainteresowanych szkoleniem kandydatów na ekspertów ds. awansu zawodowego nauczycieli EKSPERT jest wstrzymana do stycznia 2018.

Rekrutacja na szkolenie

W rekrutacji biorą udział osoby, które wypełnią formularz rekrutacyjny udostępniony na stronie internetowej ORE i są zarejestrowane w bazie osób oczkujących na szkolenie https://ekspert.ore.edu.pl. O przyjęciu decyduje data zarejestrowania się w bazie oraz kolejność zgłoszeń – liczba miejsc w każdym województwie jest ograniczona.

Kryteria rekrutacji

  1. Kolejność zgłoszeń w bazie osób oczekujących.
  1. Spełnienie wymogów formalnych:
    • posiadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego,
    • czynne wykonywanie zawodu.

Program szkolenia

Szkolenia są organizowane i realizowane na podstawie ramowego programu, określonego w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy (Dz.U. z 2013 r. poz. 354)

Szkolenie składa się z dwóch części:

  • pierwsza jest realizowana w formie samokształcenia w kształceniu na odległość,
  • druga obejmuje zajęcia realizowane w formach bezpośrednich.

Obie części kończą się egzaminem testowym.

Harmonogram działań planowanych na kolejny rok jest podawany na stronie ORE.

Wpis na listę ekspertów

Kontakt
Rekrutacja i szkolenie e-learningowe:
Małgorzata Wójcik – Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego
tel. 22 345 37 43
e-mail: ekspert@ore.edu.pl

Idź do góry
Ośrodek Rozwoju Edukacji