Sprawozdanie ze spotkania przedstawicieli trzech sieci: Euroguidance, Krajowych Centrów Europass i Krajowych Punktów Koordynacji ds. EQF (29 czerwca – Bruksela)

Euroguidanse Logo
Euroguidanse Logo

29 czerwca 2017 r. w Brukseli (Belgia) odbyło się spotkanie przedstawicieli trzech sieci: Euroguidance, Krajowych Centrów Europass i Krajowych Punktów Koordynacji ds. EQF.

Spotkanie otworzyła i powitała uczestników Pani Alison Crabb – Naczelnik Wydziału Umiejętności i Kwalifikacje Dyrekcji Generalnej Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Włączenie Społeczne.

Następnie poinformowała uczestników spotkania, iż w dniu 27-28 czerwca br. odbyło się posiedzenie Komitetu Erasmus+, w trakcie którego podjęto decyzję o wydłużeniu okresów kontraktowych w projektach Eurodoradztwo, Europass i EQF do trzech lat.

Następnie głos zabrała Pani Michele Grombeerg przedstawicielka Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA), która przedstawiła informacje dotyczące aplikacji na 2017 r.

34 kraje zdecydowały się aplikować o środki na realizację projektu Eurodoradztwo w roku 2017. Wzorem lat ubiegłych, także w tym roku Komisja Europejska w ramach podsumowania działań zrealizowanych w 2017 roku, zaplanowała przeprowadzenie ewaluacji projektów. Ewaluacja będzie przeprowadzona przez zewnętrznych ewaluatorów i dotyczyć będzie zarówno realizacji zadań merytorycznych, jak i realizacji wytycznych finansowych
i rozliczania wydatków w projekcie. Nacisk zostanie położony w szczególności na realizacje priorytetów, sposób realizacji poszczególnych aktywności, współpracę w ramach sieci jak
i strategie komunikacji z poszczególnymi grupami docelowymi w projekcie.

Raporty końcowe z realizacji projektu w roku 2017 należy przesłać do KE do 28 lutego 2018 r. Płatność końcowa/wyrównawcza zostanie przekazana w ciągu 60 dni od czasu zaakceptowaniu przekazanych raportów.

Ponadto Pani Grombeerg przedstawiła informacje dotyczące finansowania projektu Eurodoradztwo.  Zgodnie z przedstawionymi danymi na realizację Eurodoradztwa w 2016 roku zaplanowano kwotę 2,4 miliony euro dla 37 krajów. Kraje członkowskie aplikowały łącznie o 2 075,936 mln. Euro, z czego ostatecznie wydatkowano 1 860.958 mln. Euro.

 

W kolejnej części spotkania Pan William O’Keeffe, przedstawiciel Wydziału E2 Umiejętności i Kwalifikacje Dyrekcji Generalnej Zatrudnienie, Sprawy Społeczne
i Włączenie Społeczne przedstawił zbiorcze informacje dotyczące raportów końcowych za 2016 r.

Jako mocne strony działań sieci wynikające z raportów ewaluacyjnych wymienił:

 • właściwie prowadzone zarządzanie,
 • zrealizowanie większej niż planowana ilości zadań,
 • podejmowanie działań zarówno na terenie krajów jak i poza nimi,
 • właściwa realizacja zaplanowanych zadań,
 • zwiększające się wykorzystywanie mediów społecznościowych w realizacji działań projektów,
 • zaangażowanie w promowanie europejskiego wymiaru poradnictwa zawodowego, w środowisku praktyków poradnictwa zawodowego.

 

Spośród zadań zrealizowanych przez poszczególne centra w 2016 roku, jako przykłady dobrych praktyk wskazał:

 • Inicjatywę Cross Border Seminar,
 • Seminarium dotyczące e-poradnictwa zorganizowaną wspólnie przez Euroguidance Finlandia i Estonię,
 • SE Euroguidance.se – jako narzędzie efektywnej komunikacji,
 • Niemieckie Centrum Komunikacji,
 • Konferencję „Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci i młodzieży w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych” zorganizowaną przez Eurodoradztwo Polska.

 

Pan O’Keeffe  przedstawił również rekomendacje do wykorzystania przy pracach nad kolejnymi raportami:

 • zwiększenie udziału osób zaangażowanych w realizacje projektu na pełny etat,
 • konieczność bardziej szczegółowego określania potrzeb szkoleniowych pracowników projektu,
 • potrzebę zwiększenia nacisku na rozpoznanie potrzeb grup docelowych, w tym zwłaszcza pierwszej grupy docelowej,
 • stosowanie narzędzi ICT w celu dotarcia do większej grupy odbiorców,
 • opisywanie poszczególnych aktywności i rezultatów zrealizowanych zadań
  z uwzględnieniem większej ilości szczegółów podejmowanych działań,
 • uwzględnienie analizy wpływu i ewaluacji podczas opisywania wykonanych aktywności,
 • rozwijanie aktywności na rzecz cross-sektorowego całożyciowego poradnictwa zawodowego,
 • przywiązywanie większej wagi do sprawozdawczości oraz waloryzacji i upowszechniania rezultatów.

 

Następnie głos zabrał Pan Koen Nomden przedstawiciel Dyrekcji Generalnej Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Włączenie Społeczne, który przedstawił informacje dotyczące sieci EQF oraz rewizji zalecenia w sprawie Europejskich Ram Kwalifikacji. Jako kamienie milowe w ramach tego procesu wymieniono:

 • opracowanie krajowych ram kwalifikacji, które bazują na 10-cio stopniowych poziomach kwalifikacji,
 • konieczność zamieszczania poziomów EQF na dyplomach i certyfikatach, jak również na suplementach Europass.

Założenia sieci Europass w zakresie krajowych ram kwalifikacji opierały się dotychczas w znaczniej mierze na możliwości porównywania i uzupełniania kwalifikacji pomiędzy poszczególnymi krajami. Obecnie prace będą dotyczyły znalezienia różnic
w kwalifikacjach pomiędzy poszczególnymi krajami oraz opracowania systemu zapewniania jakości temu procesowi. Kolejnym wyzwaniem będzie uwzględnienie w EQF kwalifikacji nabywanych w poszczególnych krajach poza systemem formalnym.

Komisja Europejska ma nadzieję, że proces rewizji Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji do uczenia się przez całe życie (2008/e 111/01) zostanie zakończony podczas prezydencji Estońskiej (druga połowa 2017 roku).

 

W kolejnej części swojego wystąpienia Pan Nomden przedstawił informacje dotyczące Decyzji Nr 224112004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie jednolitych ram wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji – Europass.

Europass jest inicjatywą Komisji Europejskiej, umożliwiającą obywatelom Europy prezentację własnych kwalifikacji i umiejętności zawodowych w sytuacji poszukiwania zatrudnienia lub możliwości edukacyjnych, pracodawcom w zrozumieniu i poznaniu tych kwalifikacji, a nauczycielom i trenerom w ich opisywaniu i nauczaniu.

Europass obejmuje zestaw pięciu dokumentów:

 • Europass – CV,
 • Europass – Paszport Językowy,
 • Europass – Mobilność,
 • Europass – Suplement do Dyplomu,
 • Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe.

 

W związku ze zmianami społeczno-gospodarczymi oraz zmianami na rynku pracy dotyczącymi sposobów przedstawiania i określania posiadanych kwalifikacji i umiejętności zawodowych, nowych sposobów i możliwości poszukiwania informacji oraz nowych oczekiwań ze strony osób uczących się i poszukujących pracy, Komisja Europejska podjęła decyzję o zmianie dotychczasowej decyzji w sprawie Europass.

W opinii Komisji europejskiej nowy zestaw dokumentów/nowy dokument Europass powinien być w większym niż dotychczas stopniu wykorzystywany do przygotowywania aplikacji związanych z planowaniem i rozwijaniem kariery zawodowej, w celu dokumentowania zdobytych kwalifikacji (kształcenie formalne, szkolenia, staże i praktyki zagraniczne), do samooceny i prezentacji kompetencji językowych, przy poszukiwaniu pracy w kraju i za granicą, przy wyjeździe na staż lub praktykę oraz w przypadku kontynuacji nauki za granicą.

Dodatkowo utworzono różne unijne narzędzia i inicjatywy w obszarze umiejętności i kwalifikacji, które nie spełniają oczekiwań i nie są rozpoznawane wśród społeczeństwa.

Propozycja w zakresie zmiany Europass jest elementem nowego europejskiego programu na rzecz umiejętności i wpisuje się w priorytet 3, tj. Poprawa inteligentnej specjalizacji i informacji dla lepszego wyboru ścieżki kariery.

Komisja Europejska proponuje wprowadzenie zmian w następujących obszarach:

 • przejście od dokumentów do usług;
 • większa synergia pomiędzy istniejącymi narzędziami i usługami;
 • wykorzystanie nowych technologii i mediów;
 • zarządzanie.

Wśród głównych komponentów jakie będą się składały na nowe narzędzie wymieniono m.in.

 • usługi w których zakres wchodzić będzie: e-portfolio, narzędzie do badania kompetencji/umiejętności, punkty/sklepiki zawierające informacje dotyczące zarządzania swoim potencjałem,
 • informację udzielaną w czasie rzeczywistym dotyczącą m.in. usług poradnictwa zawodowego, możliwości edukacyjnych i walidacji, jak również informacje dedykowane migrantom,
 • standardy dla osób poszukujących pracy i możliwości edukacyjnych oraz obszerna baza danych.

Przewiduje się realizację nowego podejścia w dwóch wymiarach:

 • szeroka europejska platforma dla usług on-line;
 • możliwości koordynacji usług oferowanych na poziomie krajowym.

Ostatnia część spotkania dotyczyła zmian jakie Komisja Europejska planuje wprowadzić
w zakresie aplikowania o środki na realizację projektów Euroguidance, Europass i EQF NCPs od 2017 roku. Informacje w tym zakresie przedstawił Pan William O’Keeffe, przedstawiciel Wydziału E2 Umiejętności i Kwalifikacje Dyrekcji Generalnej Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Włączenie Społeczne.

Poinformował on uczestników, iż aktywności realizowane w ramach trzech Sieci: Euroguidance, Europass i EQF NCPs ujęte są w Programie Erasmus+ na lata 2014-2020 w Kluczowym Działaniu nr 3 – Key Action 3 Support for policy reform. Poinformował również. iż na posiedzeniu Komitetu ds. Erasmus +, które odbyło się w dniach 6-7 grudnia 2016 r. zatwierdzono planu pracy Programu Erasmus +.

Ponadto w związku z planami Komisji Europejskiej dotyczącymi włączenia Agencji Wykonawczej (…) do Dyrekcji Generalnej Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Włączenie Społeczne Komisji Europejskiej, zmiany nastąpią również w zakresie aplikowania o środki na realizację zadań w poszczególnych sieciach. Komisja Europejska planuje wprowadzenie dłuższych niż dotychczas obowiązujących, kilkuletnich umów o grant finansowy (grant agreement). Rozwiązanie to ma na celu uproszczenie procedur, zwiększenie synergii pomiędzy aktywnościami Sieci, planowanie zadań w dłuższej perspektywie czasowej i umożliwienie tzw. elastyczności finansowej.

 

Wnioski:

 • kolejny okres kontraktowy w projekcie Eurodoradztwo przewidziano na 3 lata (2018-2020);
 • zmieniono zasady współfinansowania projektu – przewiduje się, że współfinansowanie KE będzie na poziomie 75 % całości kosztów projektu;
 • planuje się, że na kolejny rok kontraktowy w zależności od decyzji poszczególnych krajów członkowskich będzie możliwe składanie jednej wspólnej aplikacji dla trzech projektów, bądź osobnych aplikacji dla każdego z nich;
 • KE zaplanowała przekazanie umów na realizację projektu na lipiec 2017 r.;
 • nie zmieniły się wytyczne w zakresie audytu projektu tzn. audyt nie jest wymagany

w przypadku projektu o ogólnej wartości niższej niż 60 000 euro.

Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia 2017