Spotkanie autorów uszczegółowień efektów kształcenia

W dniach 4 i 5 listopada 2017 r. odbyło się spotkanie autorów uszczegółowionych efektów kształcenia. Jest to kolejny etap prac nad modyfikacją podstawy programowej kształcenia w zawodach w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy”.

Przedstawiciele  rynku pracy i nauczyciele w zespołach dostosowują podstawę programową do nowej struktury, a następnie uszczegóławiają efekty kształcenia, uwzględniając zasady taksonomii celów kształcenia.

Autorzy opracowali efekty kształcenia w następujących zawodach: technik weterynarii, operator maszyn i urządzeń hutniczych, technik hutnik, modelarz odlewniczy, operator maszyn i urządzeń odlewniczych, technik odlewnik, technik fotografii i multimediów, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, fotograf, technik informatyk, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, technik teleinformatyk, technik tyfloinformatyk, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, technik telekomunikacji oraz asystent fryzjera.

Sesję plenarną otworzyła menedżer projektu Anna Krajewska, która przedstawiła jego założenia i zakres prac autorów. Następnie ekspert projektu Urszula Blicharz omówiła strukturę nowej podstawy programowej oraz zadania związane z uszczegółowieniem efektów kształcenia zgodnie z zasadami taksonomii B. Blooma. Podkreśliła również wagę kształtowania umiejętności praktycznych w kształceniu zawodowym. Po krótkiej dyskusji zamykającej część plenarną uczestnicy rozpoczęli pracę warsztatową w branżowych zespołach autorskich.

Prace w zakresie opracowania uszczegółowionych efektów kształcenia będą kontynuowane na spotkaniu 18–19 listopada 2017 r.

 

 

Powitanie uczestników.  Menedżer projektu Anna Krajewska, ekspert – Urszula Blicharz i specjalista ds. rozliczeń – Dominika Niedziałkowska
Sesja plenarna
Ekspert projektu Urszula Blicharz
Autorzy uszczegółowionych efektów kształcenia
Uczestnicy spotkania podczas sesji plenarnej
Konsultacje z ekspertem

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa