Seminarium branżowe dla branży ekonomiczno-administracyjno-biurowej oraz poligraficzno-fotograficzno-reklamowej

W dniach 6–7 listopada 2017 r. odbyło się czwarte z 12 seminariów branżowych dla branży administracyjno-ekonomiczno-biurowej oraz poligraficzno-fotograficzno-reklamowej. Seminarium rozpoczęło się wystąpieniem Marzeny Machałek – sekretarz stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej, która przedstawiła główne założenia reformy kształcenia zawodowego i zwróciła uwagę na dużą rolę pracodawców w jego organizacji. Podkreśliła, że kształcenie zawodowe powinno być prowadzone praktycznie, aby uczeń w procesie edukacji nabywał tych umiejętności, które są oczekiwane na wymagającym rynku pracy.

Następnie wystąpili przedstawiciele resortów właściwych dla zawodów w reprezentowanych branżach, którzy omówili potencjał i kierunki rozwoju w poszczególnych sektorach gospodarki.

Konieczność dostosowania kształcenia zawodowego do rozwijającej się gospodarki podkreślił w swoim wystąpieniu Karol Krzywicki. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zwrócił uwagę także na rozwój usług pocztowych i kurierskich, co związane jest z nowoczesnymi technologiami.

Joanna Dadacz – dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów omówiła konieczność zmiany zakresu kształcenia dla zawodu technik ekonomista i technik rachunkowości, aby absolwent znalazł zatrudnienie.

Naczelnik Wydziału Administracji Rządowej w departamencie Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Cezary Zaremba wprowadził uczestników seminarium w tematykę zawodów administracyjnych, ukazując perspektywy rozwoju i możliwości zatrudnienia absolwentów tych zawodów.

Ewa Kowalczuk – przedstawicielka Ministerstwa Rozwoju zainspirowała uczestników do refleksji, czy dzisiejszy sprzedawca lub technik handlowiec posiada te właściwe umiejętności, które są oczekiwane na rynku pracy.

Natomiast Henryk Niestrój – zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w swoim wystąpieniu podkreślił, jak duże wsparcie dla polskiej gospodarki stanowi archiwum. Zaznaczył, że zmienia się podejście do tego zawodu: archiwista dzisiaj zarządza dokumentacją, a nie tylko ją porządkuje.

Autorzy modyfikacji podstawy programowej reprezentowani przez Marię Kaczorowską i Wojciecha Pilca przedstawili możliwość kształcenia, a następnie zatrudnienia na rynku pracy w zawodach z branży ekonomiczno-administracyjno-biurowej oraz branży poligraficzno-fotograficzno-reklamowej. Autorzy podkreślili kierunki rozwoju, które muszą być uwzględnione w kształceniu zawodowym.

Zmiany w kształceniu zawodowym i ich charakter oraz wyzwania omówili przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej: Piotr Bartosiak oraz Emilia Maciejewska z Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Bożena Mayer-Gawron zaprezentowała nową strukturę podstawy programowej kształcenia w zawodach. Następnie Marcin Smolik przedstawił ogólne zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, szczególnie wyniki w zawodach w branży reprezentowanej podczas seminarium. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zaprosił pracodawców do współpracy przy konstruowaniu zadań egzaminacyjnych.

Na zakończenie seminarium przedstawicielki Instytutu Badań Edukacyjnych zaprezentowały zintegrowany system kwalifikacji oraz zasady włączenia do systemu nowych kwalifikacji, które mogą być porównywane i uznawane przez pracodawców na rynku pracy.

W drugim dniu seminarium odbyły się warsztaty w zespołach branżowych, pod kierunkiem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, ministerstwa właściwego dla grupy zawodów, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Instytutu Badań Edukacyjnych. Pracodawcy, dyrektorzy szkół i nauczyciele rozmawiali o tym, w jakich zawodach powinna kształcić szkoła zawodowa i jakich umiejętności uczyć, aby absolwent szkoły kształcącej w zawodach znalazł zatrudnienie. Wypracowane wnioski zostaną wykorzystane przy modyfikacji podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Fotorelacja

Wicedyrektor ORE Bożena Mayer-Gawron
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Karol Krzywicki
Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów Joanna Dadacz
Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów Joanna Dadacz
Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów Joanna Dadacz
Naczelnik Wydziału Administracji Rządowej w departamencie Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Cezary Zaremba
Przedstawicielka Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw Ministerstwa Rozwoju Ewa Kowalczuk
Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Henryk Niestrój
Autorka modyfikacji podstawy programowej Maria Kaczorowska
Autor modyfikacji podstawy programowej Wojciech Pilc
p.o. Zastępca Dyrektora Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej Piotr Bartosiak oraz Naczelnik Wydziału DKZiU MEN Emilia Maciejewska
Przedstawicielki Instytutu Badań Edukacyjnych Agnieszka Szymczak, Ewa Frołow
warsztat branży poligraficzno-fotograficzno-reklamowej
warsztat branży ekonomiczno-administracyjno-biurowej
warsztat branży ekonomiczno-administracyjno-biurowej
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik

Ostatnia aktualizacja: 19 marca 2018