Piąte seminarium branżowe dla branży rolno-hodowlanej i leśno-ogrodniczej

Piąte z 12 seminariów branżowych odbyło się w Warszawie w dniach 14–15 listopada 2017 r. W spotkaniu dla branż rolno-hodowlanej i leśno-ogrodniczej uczestniczyli Marzena Machałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Andrzej Konieczny – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska.

Minister Marzena Machałek w swoim wystąpieniu przypomniała, że priorytetem rządu jest rozwój gospodarczy – możliwy dzięki zapewnieniu dobrze wykształconej kadry. Dlatego seminaria branżowe, podczas których spotykają się pracodawcy i nauczyciele, mają tak szczególne znaczenie. Minister podkreśliła wagę doradztwa zawodowego dla promocji i rozwoju szkolnictwa zawodowego, poinformowała także o planowanych badaniach dotyczących zapotrzebowania na zawody oczekiwane na rynku pracy, które będą służyć polskiej gospodarce.

Minister Andrzej Konieczny przedstawił z kolei potencjał i kierunki rozwoju branży leśnej. Zwrócił uwagę, że gospodarka leśna pełni trzy zasadnicze funkcje: ekologiczną, społeczną i gospodarczą, które bezpośrednio wpływają na jakość naszego życia, bezpieczeństwo, wypoczynek i turystykę. W  swoim wystąpieniu Minister podkreślił konieczność budowania świadomości społecznej dotyczącej funkcji i znaczenia lasów dla rozwoju gospodarczego kraju.

Ekspert branżowy Piotr Marciniak, nawiązując do wystąpienia Ministra Środowiska, zaakcentował znaczenie lasów dla rozwoju gospodarki. Przedstawił szczegółowo liczbę szkół i uczniów uczących się w szkołach leśnych oraz omówił możliwości zatrudnienia absolwentów.

Robert Jakubik, zastępca Dyrektora Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej w Ministerstwie  Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaprezentował potencjał i kierunki rozwoju branży rolno-hodowlanej. Omówił także szkoły rolnicze prowadzone przez Ministra, podkreślił, że szkoły i centra kształcenia rolniczego stawiają na jakość kształcenia i praktykę, realizując politykę państwa w zakresie rozwoju wsi. Dyrektor poinformował, że obecnie prowadzone są prace nad strategią rozwoju kształcenia: buduje się autorytet tych zawodów, podkreśla się znaczenie promocji zawodów rolniczych.

Marek Rudziński, autor i recenzent podstaw programowych w branży rolno-hodowlanej, przedstawił zawody w branży, a także zwrócił uwagę na zmianę zakwalifikowania zawodów mechanicznych do branży rolniczej. Omówił liczbę uczniów kształcących się w zawodach z tej branży, a także wskazał możliwości zatrudnienia absolwentów.

Branżę ogrodniczą zaprezentowała Ewelina Sadowska – ekspert. W swojej prezentacji omówiła typy szkół ogrodniczych oraz liczbę kształcących się w nich uczniów. Zaakcentowała także rozwój branży ogrodniczej ukierunkowany na uprawę winorośli.

Piotr Bartosiak i Emilia Maciejewska z Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN przedstawili zmiany w kształceniu zawodowym w perspektywie dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Podkreślili znaczenie podstawy programowej dla rozwoju szkolnictwa zawodowego, a jej szczegółową strukturę omówiła Bożena Mayer-Gawron – wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i możliwości udziału pracodawców w procedurze egzaminacyjnej przybliżył Marcin Smolik – Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Funkcjonowanie zintegrowanego systemu kwalifikacji i jego znaczenie omówili z kolei przedstawiciele Instytutu Badań Edukacyjnych.

Drugi dzień seminarium poświęcony był dyskusji nad organizacją kształcenia zawodowego oraz treściami podstawy programowej kształcenia w zawodach leśnych, ogrodniczych i rolno-hodowlanych. Sugestie i wnioski uczestników warsztatów branżowych zostaną wykorzystane do modyfikacji podstawy programowej.

Sekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej Marzena Machałek
Podsekretarz Stanu w  Ministerstwie Środowiska Andrzej Konieczny
Ekspert branży leśnej Piotr Marciniak
Zastępca Dyrektora Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Jakubik
warsztat branży rolno-hodowlanej
Ekspert branży rolno-hodowlanej Marek Rudziński
Ekspert branży ogrodniczej Ewelina Sadowska
p.o. Zastępca Dyrektora Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej Piotr Bartosiak oraz Naczelnik Wydziału DKZiU MEN Emilia Maciejewska
Wicedyrektor ORE Bożena Mayer-Gawron
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik
Przedstawiciel Instytutu Badań Edukacyjnych Paweł Wolski
warsztat branży leśnej
warsztat branży rolno-hodowlanej
warsztat branży ogrodniczej

Seminarium branżowe zostało zorganizowane w projekcie Ośrodka Rozwoju Edukacji „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1: Forum partnerów społecznych”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ostatnia aktualizacja: 19 marca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa