Komunikat dla dyrektorów młodzieżowych ośrodków wychowawczych

Komunikat dotyczący pobytu osoby ujętej w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle seksualnym w MOW: 

Z dniem 1 października 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 862 i 1948). Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, w przypadku pobytu osoby ujętej w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle seksualnym w areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie psychiatrycznym, młodzieżowym ośrodku wychowawczym albo zakładzie poprawczym, osoba kierująca tą jednostką obowiązana jest do niezwłocznego przekazania informacji o faktycznym adresie pobytu osoby ujętej w tym Rejestrze, pod którym będzie przebywała po opuszczeniu jednostki, jednostce organizacyjnej Policji właściwej ze względu na miejsce tego pobytu. 

Ostatnia aktualizacja: