Kongres Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej – Fundusze Europejskie na rzecz Rozwoju

Jak zwiększyć innowacyjność gospodarki? Jak budować połączenia między biznesem a sektorem naukowym? Jak dopasować edukację do potrzeb rynku pracy? Między innymi nad tymi kwestiami debatowali uczestnicy Kongresu Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.

Tegoroczny Kongres pod hasłem „Fundusze Europejskie na rzecz Rozwoju” odbył się 13 września w hotelu Marriott w Warszawie. Otworzył go Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP. W swoim wystąpieniu zaznaczył rolę pracodawców oraz zwrócił uwagę na brak wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy. Jego zdaniem jest to zagrożenie, które może mieć duże konsekwencje nie tylko dla pracodawców, lecz także całego rynku pracy oraz gospodarki.

Andrzej Malinowski szczególnie podkreślił także konieczność podnoszenia kwalifikacji przez pracowników oraz znalezienia rozwiązań aktywizujących osoby od dawna bezrobotne. Zaznaczył, że problemy te można rozwiązywać m.in. poprzez umiejętne wykorzystanie funduszy europejskich na rzecz rozwoju. Na zakończenie prelekcji zaprosił wszystkich do dyskusji dotyczącej problemów rynku pracy.

Z kolei Jerzy Kwieciński ­– Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju – przedstawił obecny poziom wykorzystania funduszy europejskich: na poziomie kraju, województw oraz poszczególnych regionów. Zwrócił uwagę, że Polska jest postrzegana jako lider wykorzystywania funduszy europejskich. Wynika to głównie z ilości realizowanych projektów, co ma odzwierciedlenie w statystykach przekazanych przez Komisję Europejską dla krajów członkowskich.

Wskazał także obszary, które są już wspierane, m.in. kapitał ludzki, zamówienia publiczne, dopasowanie edukacji do potrzeb rynku pracy, szkolnictwo wyższe, kształcenie zawodowe, zdrowie, osoby bezrobotne itd.

Po części ogólnej nadszedł czas na panele dyskusyjne, których tematyka dotyczyła m.in. posiadanych kwalifikacji pracowników, osób bezrobotnych, roli kształcenia zawodowego we wspieraniu innowacyjności gospodarki, dylematów zatrudniania osób marginalizowanych czy przedsiębiorców.

Uczestnikami jednego z paneli – „Fundusze dla kształcenia – nowa kadra dla rozwoju” – byli: Bożena Mayer-Gawron, Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, Piotr Bartosiak, p.o. Zastępca Dyrektora Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej, dr Piotr Stankiewicz, Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych oraz Roman Laskowski, Przewodniczący Zespołu ds. kształcenia zawodowego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Uczestnicy odpowiedzieli na postawione przed nimi pytania związane z działaniami – podjętymi i planowanymi – mającymi na celu rozwój zasobów ludzkich w Polsce. Nakreślili również powstające podczas realizacji problemy i wyzwania, którym muszą sprostać i z którymi muszą wspólnie mierzyć się przedstawiciele zaproszonych do dyskusji instytucji oraz pracodawców. Paneliści zwrócili także uwagę na problem i konieczność zmiany postrzegania szkolnictwa zawodowego jako szkolnictwa złej jakości. W wielu aspektach mówili jednym głosem i doceniali ścisłą, dobrą współpracę sektora edukacyjnego z pracodawcami oraz powielanie istniejących już dobrych wzorców.

Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Malinowski otwiera kongres Fundusze europejskie na rzecz rozwoju
Jerzy Kwieciński Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju przedstawia obecny poziom wykorzystania funduszy europejskich
Panel dyskusyjny. Od lewej: Bożena Mayer-Gawron Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, Paweł Pyrzyński, Prezes Europejskiego Towarzystwa Rozwoju Kompetencji Społecznych im. Johna Dewey, dr Piotr Stankiewicz Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych, Piotr Bartosiak, p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Roman Laskowski Przewodniczący Zespołu ds. kształcenia zawodowego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Ostatnia aktualizacja: