Reforma edukacji 2017 – Program wychowawczo-profilaktyczny

Zmiany od nowego roku szkolnego 2017/2018 w obszarze wychowania i profilaktyki polegają, między innymi na połączeniu dwóch programów (obowiązujących do roku szk. 2016/2017): programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki – w jeden spójny dokument opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i zagrożeń oraz ewaluacji dotychczasowych działań.

Opracowując dokument pn. Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły/placówki warto pamiętać, że:

  1. Opracowaniem programu powinien zająć się zespół przedstawicieli środowiska szkolnego (nauczyciele-wychowawcy, pedagodzy/psycholodzy szkolni) pod kierownictwem szkolnego lidera (dyrektora) uwzględniając wyniki diagnozy i ewaluacji zewnętrznej oraz wewnętrznej, opinię i zaangażowanie rodziców.
  2. Program powinien zawierać działania uporządkowane logicznie, służące realizacji zaplanowanych celów wychowawczych.
  3. Treści wychowawcze i profilaktyczne zawarte w programie mają odpowiadać specyficznemu zapotrzebowaniu konkretnego środowiska szkolnego.
  4. Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły uchwalany jest przez rady rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną szkoły lub placówki.

Zadania i treści wychowawczo – profilaktyczne w szkole i placówce powinny być realizowane systemowo, odpowiednio do potrzeb i możliwości psychofizycznych odbiorców.

Szkoły i placówki mogą skorzystać z propozycji zadań wychowawczo-profilaktycznych oraz wyboru treści wychowawczo profilaktycznych zawartych w nowych podstawach programowanych (Dz. U. z 2017 r., poz. 356) opracowanej przez zespól pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku pod kierunkiem prof. M. Konopczyńskiego w składzie: Joanna Borowik, Piotr Chlebowski, Marcin Kolemba, Katarzyna Szorc, Jolanta Szada-Borzyszkowska.

Opracowane propozycje są dostępne w Materiałach szkoleniowych. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej

Procedura jego tworzenia powinna zamknąć się w 5 etapach: (za: Z.B. Gaś, W. Poleszak, 2017)

ETAP 1 
Charakterystyka „sylwetki absolwenta” szkoły

ETAP 2 
Analiza dotychczasowych działań wychowawczych i profilaktycznych

ETAP 3 
Konstruowanie strategii wychowawczo-profilaktycznej szkoły

ETAP 4 
Opracowanie strategii ewaluacyjnej

ETAP 5 
Konstruowanie planów wychowawczo-profilaktycznych klas (na bazie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły)
 

Przygotowaliśmy również Wykaz placówek doskonalenia nauczycieli wskazanych przez kuratorów oświaty.  Pracownicy tych placówek zostali przygotowani do przeprowadzania szkoleń w obszarze wychowania i profilaktyki.

Ostatnia aktualizacja: