Komunikat nr 3 – pilotaż dla jednostek samorządu terytorialnego

Zapraszamy na trzeci moduł szkolenia organizowanego w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich. Prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji, pomogą one Państwu lepiej przygotować się do kolejnego modułu szkoleniowego.

 1. Przypominamy o realizacji zadania wdrożeniowego nr 2. Nasze najbliższe spotkanie już tradycyjnie rozpoczniemy od sesji poświęconej omówieniu realizacji zadania wdrożeniowego. Poniżej przypomnienie zadania i wskazanie sposobu jego prezentacji. Mamy nadzieję, że uda się nam stworzyć przestrzeń do wymiany wzajemnych doświadczeń i uczenia się od siebie. Prosimy o precyzyjne zaplanowanie czasu prezentacji, aby wszyscy przedstawiciele JST (jednostek samorządu terytorialnego) mogli zaprezentować wyniki swoich analiz.

Zadanie wdrożeniowe nr 2

Wariant 1: Dokonajcie diagnozy lokalnych zasobów, które mogą zostać wykorzystane
w procesowym wspomaganiu szkół/placówek w gminie, z uwzględnieniem następujących obszarów (wybierzcie dwa):

 1. Zasoby ludzkie, wiedza (kapitał ludzki)
 2. Infrastruktura
 3. Zasoby społeczne i demograficzne (w tym kapitał społeczny)
 4. Środki finansowe
 5. Instytucje i procedury, uwarunkowania (rozwiązania) organizacyjne
 6. Potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności, potencjał do działania
 7. Dotychczasowe działania i ich rezultaty

Dane zbierzcie w formie elektronicznej. Dokonajcie ich agregacji w taki sposób, aby umożliwiały analizę i interpretację oraz wyciągniecie wniosków (tabela, wykres itp.) Przygotujcie prezentację zebranych informacji w dowolnej formie (plakat, prezentacja multimedialna, inne). Efektami swojej pracy podzielicie się na następnym spotkaniu/module szkoleniowym. Będą to 10-minutowe wystąpienia przedstawicieli poszczególnych samorządów.

Wariant 2: Dokonajcie diagnozy lokalnych zasobów, które mogą zostać wykorzystane przy opracowywaniu planu strategicznego gminy/miasta/powiatu. Z dwóch obszarów spośród:

 1. Zasoby ludzkie, wiedza (kapitał ludzki)
 2. Infrastruktura
 3. Zasoby społeczne i demograficzne (w tym kapitał społeczny)
 4. Środki finansowe
 5. Instytucje i procedury, uwarunkowania (rozwiązania) organizacyjne
 6. Potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności, potencjał do działania
 7. Dotychczasowe działania i ich rezultaty

wybierzcie dane, które będą potrzebne do wyliczenia wskaźników (po dwa dla każdego obszaru). Dane zbierzcie w formie elektronicznej. Wyliczcie wskaźniki, dokonajcie ich analizy i interpretacji oraz wyciągnijcie wnioski (tabela, wykres itp.) Przygotujcie prezentację multimedialną zawierającą zebrane informacje. Efektami swojej pracy podzielicie się na następnym spotkaniu/module szkoleniowym. Będą to 10-minutowe wystąpienia przedstawicieli poszczególnych samorządów.

 1. W związku z zapisami Regulaminu pilotażu oprócz zajęć dydaktycznych wszystkie jednostki samorządu terytorialnego oraz jej pracownicy uczestniczący w szkoleniu zostaną objęci działaniami doradczymi. Doradztwo realizowane będzie przez ekspertów/trenerów m.in. w w następujących formach:
 • ekspert opiekun – każda jednostka samorządu terytorialnego ma swojego opiekuna, z którym może kontaktować się online pomiędzy modułami. Zadaniem opiekuna jest monitorowanie realizacji zadań przez zespół z danej JST oraz służenie radą i pomocą. W załączeniu przekazujemy wykaz JST wraz z przydzielonymi opiekunami. Telefony i maile kontaktowe do opiekunów zostaną Państwu przekazane drogą mailową przez p. Piotra Matuszaka.
 • jednorazowa wizyta eksperta w siedzibie jednostki samorządu terytorialnego (forma wsparcia – np. spotkanie, szkolenie, konsultacja – uzgodniona pomiędzy ekspertem a kierownikiem jednostki). Z tej formy wsparcia mogą Państwo korzystać już po zakończeniu III modułu szkoleniowego, po uprzednim uzgodnieniu z opiekunem terminu przyjazdu i formy Jednocześnie przypominamy, że Ośrodek Rozwoju Edukacji, w ramach realizowanego projektu, ponosi koszty podróży eksperta w obie strony oraz ewentualnego noclegu eksperta udzielającego wsparcia w siedzibie JST.
 • sieci współpracy i samokształcenia dla samorządowców – eksperci/trenerzy moderują na platformie Doskonalenie w sieci tematyczne sieci współpracy, zapraszając do uczestnictwa w nich samorządowców uczestniczących
  w pilotażu. Z sieciami współpracy dla samorządowców ruszamy we wrześniu 2017 r. Zanim jednak to nastąpi, jeden z warsztatów szkoleniowych w trakcie sierpniowego III modułu zostanie poświęcony temu tematowi. Nabór samorządowców do sieci współpracy planujemy rozpocząć ok.
  5 września 2017 r. Szczegółowe informacje na temat naboru wraz z tematami sieci zostaną Państwu przekazane mailowo.
 1. Dziękujemy za sprawne przekazanie informacji o wytypowanych przez Państwa dyrektorach do uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu „Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty”. Wszyscy zgłoszeni dyrektorzy zostali zakwalifikowani do cyklu szkoleń. O szczegółowych terminach będziemy informować Państwa i dyrektorów w najbliższych tygodniach.
 2. Ponadto w III module szkoleniowym na zakończenie pierwszego dnia szkoleniowego planujemy (dla chętnych) spacer po warszawskiej Starówce. Zgłoszenia prosimy przesyłać najpóźniej do 16 sierpnia. Wyjazd spod hotelu około godziny 18.20.

Termin i miejsce szkolenia:

Trzeci moduł szkolenia odbędzie się w dniach 21–23 sierpnia 2017 r. w Warszawie w hotelu Holiday Park, ul. Heroldów 1B, 01-991 Warszawa, tel. +48 511 49 49 49 e-mail: recepcja@hphotel.pl.

Kiedy zaczynamy i kończymy:

Od godziny 9.30 – zakwaterowanie uczestników w hotelu.

Rozpoczęcie zajęć szkoleniowych: 21 sierpnia 2017 r. o godzinie 11.30.

Zakończenie modułu: obiad 23 sierpnia 2017 r. o godzinie 14.00.

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Podczas szkolenia zapewniamy noclegi w pokojach 2-osobowych i wyżywienie wszystkim uczestnikom, a także materiały szkoleniowe oraz opiekę trenerską.

Dojazd do hotelu:

Uczestnicy, którzy przyjadą własnym transportem, mają możliwość bezpłatnego zaparkowania pojazdu na hotelowym parkingu.

Osoby, które korzystają z transportu publicznego, mogą dojechać we własnym zakresie komunikacją miejską – metrem do ostatniej stacji MŁOCINY, a następnie autobusem 114
z pobliskiej pętli autobusowej, do przystanku MUZEALNA.

Można również skorzystać z oznaczonego autokaru, który zostanie podstawiony pod KINOTEKĘ (Pałac Kultury i Nauki od strony Alej Jerozolimskich) o godzinie 10.30.

Osoby, które zadeklarowały chęć skorzystania z autokaru, po zakończeniu szkolenia również zostaną odwiezione z hotelu pod Dworzec Centralny w Warszawie.

Uwaga: osoby, które chcą skorzystać z transportu autokarem, prosimy o taką informację na adres e-mail piotr.matuszak@ore.edu.pl do dnia 16 sierpnia 2017 r. do godziny 16.00.

Serdecznie zapraszamy!

Zespół projektu

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa