Konkurs POWER na szkolenie i doradztwo dla przedstawicieli JST – nabór wniosków

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ( PO WER) w dniu 30 kwietnia 2017r. ogłosiło konkurs na szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty (w tym kadry JST) pod kątem kształtowania umiejętności przywódczych potrzebnych w procesie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Termin naboru wniosków: od 29 maja 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

W ramach konkursu Wnioskodawcy/Beneficjenci będą organizować i prowadzić szkolenia dla kadry JST. W ramach szkoleń wykorzystywane i wdrażane będą rezultaty wypracowane w projekcie pozakonkursowym Ośrodka Rozwoju Edukacji Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – I etap” m.in. programy szkoleniowo-doradcze, przewodnik metodyczny po programach szkoleniowo- doradczych wraz z wybranymi scenariuszami zajęć, opisy przykładów dobrych praktyk samorządowych itp.

Kto może składać wnioski?

Beneficjentem projektu może być podmiot publiczny lub niepubliczny wskazany w Szczegółowym Opisie Osi priorytetowych PO WER 2014-2020 posiadający minimum 3 letnie udokumentowane doświadczenie w realizacji szkoleń lub doradztwa dla przedstawicieli kadry kierowniczej systemu oświaty, w tym, co najmniej 1 projektu lub usług o łącznej wartości 500 tys. złotych brutto o zasięgu, co najmniej wojewódzkim. Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez jednego wnioskodawcę lub w partnerstwie.

Alokacja na konkurs wynosi 23 458 400,00 PLN.
Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 97% (ze środków UE i środków budżetu państwa). W ramach konkursu konieczne jest wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 3% kosztów ogółem projektu.

W ramach konkursu dofinansowanie otrzyma tylko jeden projekt dla każdego z 16 województw. Tym samym maksymalna wartość projektu musi być zgodna z wysokością środków przeznaczonych na dane województwo w regulaminie konkursu.

Numer konkursu: POWR.02.10.00-IP.02-00-002/17

Konkurs  jest  organizowany  w  ramach II  Osi  Priorytetowej  Programu  Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój, Efektywne  polityki  publiczne  dla  rynku  pracy,  gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Więcej informacji o konkursie na stronie efs.men.gov.pl

Punkt kontaktowy: konkurs.pracownicyjst@men.gov.pl

Ostatnia aktualizacja: