Spotkanie z przedstawicielami departamentów ministerstw właściwych dla zawodów

W dniach 15 i 16 maja 2017 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyły się spotkania dyrekcji ORE i przedstawicieli projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego” (etap 2. i 3.) z przedstawicielami departamentów ministerstw właściwych dla zawodów i z Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Gościliśmy reprezentantów jedenastu ministerstw:

 1. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 2. Ministerstwa Sportu i Turystyki,
 3. Ministerstwa Rozwoju,
 4. Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa,
 5. Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
 6. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 7. Ministerstwa Finansów,
 8. Ministerstwa Energii,
 9. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 10. Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej,
 11. Ministerstwa Zdrowia.

Głównym celem spotkania było zaproszenie przedstawicieli departamentów do ścisłej współpracy podczas modyfikacji Podstawy Programowej Kształcenia w Zawodach (PPKZ) oraz zapoznanie gości z postępami prac w projekcie „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”.

Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Bożena Mayer-Gawron zachęcała przedstawicieli ministerstw do uczestniczenia w spotkaniach z autorami modyfikacji podstawy programowej, wyłonionymi podczas rekrutacji spośród nauczycieli, doradców metodycznych i przedstawicieli rynku pracy. Obecność reprezentantów ministerstw i ich wkład w dyskusję nad kształtem Podstawy Programowej Kształcenia w Zawodach zapewni wysoki poziom merytoryczny dokumentu oraz usprawnieni pracę zespołów autorów.

Naczelnik Departamentu Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w MEN – Emilia Maciejewska przypomniała zasady składania wniosku o wpis nowego zawodu do klasyfikacji szkolnictwa zawodowego. Podkreśliła również, że przy przyjęciu Podstawy Programowej Kształcenia w Zawodach ostateczna decyzja zawsze należy do ministra właściwego dla zawodu.

Podczas spotkania omówiono etapy pracy przy modyfikacji PPKZ. Zwrócono uwagę na efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów w podstawie programowej oraz efekty stanowiące podbudowę do kształcenia w grupie zawodowej.

Na zakończenie ustalono zasady współpracy i uzgodnień na jak najwcześniejszym etapie prac z uwagi na dużą liczbę zawodów i krótki termin realizacji projektu.

Izabela Ruta-Łój, Iwona Szałkowska, Ewa Kowalczuk, Jakub Zbucki (MIiB), Łukasz Marcisz (MGMiŻŚ)
Od lewej Urszula Blicharz, Ilona Skorupska (MKiDN), Emilia Maciejewska (MEN), Jolanta Łukasik (MRPiPS)
Dyrektor ORE dr Barbara Rudzińska-Mękal oraz Katarzyna Chmielewska i Monika Sobotka (MZ)
Wicedyrektor Bożena Mayer-Gawron odpowiada na pytania gości
Prezentacja projektu Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego
Przedstawicielki Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Rzowoju
Renata Kowalska (MF), Igor Lange (ME) oraz Jaonna Ksieniewicz i Magdalena Mrozkowiak (projekt Partnerstwo)
Uczestnicy spotkania

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa