Spotkanie zespołów autorów i ekspertów branżowej szkoły I i II stopnia

5 kwietnia 2017 r. odbyło się pierwsze spotkanie zespołu autorów i ekspertów branżowej szkoły I i II stopnia (II etap realizacji projektu). Zespół pracował nad modyfikacją narzędzi realizacji programu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla szkoły branżowej, tj. nad scenariuszami działań doradczych dla uczniów, nauczycieli, rodziców i innych działań doradczych na podstawie wniosków z testowania z I semestru roku szkolnego 2016/2017.

Programy wraz z narzędziami ich realizacji zostaną dostosowane do nowej struktury systemu oświaty oraz dokumentów związanych z reformą.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu pozakonkursowego „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa