Pilotaż ramowego programu szkoleniowo-doradczego dla kadry kierowniczej szkół i przedszkoli

Serdecznie zapraszamy dyrektorów i wicedyrektorów do udziału w szkoleniach realizowanych w ramach pilotażu ramowych programów szkoleniowo-doradczych, opracowanych w projekcie „Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty” specjalnie dla kadry kierowniczej szkół. Kolejnym etapem wsparcia będzie proces wspomagania w szkole/przedszkolu przy wsparciu doradców wyłonionych w ramach projektu.

Szkoleniem obejmiemy 624 osoby z całej Polski. Szkolenia odbywać się będą jednocześnie w czterech miastach w Polsce, tj. w Warszawie, Katowicach, Poznaniu i Gdańsku/Gdyni.

Terminy szkoleń i zjazdów w poszczególnych miastach są jednakowe, tj.:

 1. 15-17.05.2017, 5-7.06.2017, 3-5.07.2017 (po jednej grupie w każdym z czterech ww. miast),
 2. 18-20.05.2017, 8-10.06.2017, 6-8.07.2017 (po jednej grupie w każdym z czterech ww. miast),
 3. 22-24.05.2017, 19-21.06.2017, 10-12.07.2017 (po jednej grupie w każdym z czterech ww. miast),
 4. 25-27.05.2017, 13-15.07.2017, 26-28.07.2017 (po jednej grupie w każdym z czterech ww. miast),
 5. 29-31.05.2017, 26-28.06.2017, 17-19.07.2017 (po jednej grupie w każdym z czterech ww. miast),
 6. 1-3.06.2017, 29.06-01.07.2017, 20-22.07.2017 (po jednej grupie w każdym z czterech ww. miast).

Uczestnicy będą pracować w 26-osobowych grupach szkoleniowych. Czas trwania szkolenia dla jednej grupy to 9 dni (72 godziny dydaktyczne), podzielone na trzy 3-dniowe zjazdy.

Celem szkolenia jest doskonalenie dyrektorów i wicedyrektorów w zakresie organizacji pracy szkoły w sposób służący kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), wprowadzania nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

W ramach szkolenia przewidziano realizację czterech modułów:

 1. Dyrektor jako przywódca edukacyjny
 2. Kompetencje kluczowe
 3. Wspomaganie pracy szkoły/przedszkola w zakresie kompetencji kluczowych
 4. Wprowadzanie zmiany/zmiana w praktyce

Szkolenie jest pilotażem ramowych programów szkoleniowo-doradczych, które stanowić będą wkład do regulaminu konkursu, zaplanowanego do ogłoszenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jeszcze w 2017 r., w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 2.10). Uczestnicy szkolenia w trakcie zajęć wezmą udział w konsultacjach, a ich uwagi będą miały wpływ na modyfikację programów szkoleń, które będą realizowane w całej Polsce.

Rekrutacja dyrektorów i wicedyrektorów jest otwarta i jednoetapowa.

Kryteria rekrutacyjne:

 1. Uczestnicy szkolenia to dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i przedszkoli z całej Polski, poza placówkami uczestniczącymi w pilotażu ramowych programów szkoleniowych realizowanym w ramach projektu „Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych” PO WER 2014-2020.
 2. Złożenie deklaracji przeprowadzenia, w roku szkolnym 2017/2018, procesu wspomagania w szkole/przedszkolu, w którym uczestnik pełni funkcję kierowniczą, w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów (formularz deklaracji – w załączeniu).
 3. Kolejność zgłoszeń do poszczególnych grup szkoleniowych.
 4. Pierwszeństwo przy rekrutacji mają dyrektorzy/wicedyrektorzy placówek, których organem prowadzącym są jednostki samorządowe biorące udział w pilotażu realizowanym w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” PO WER 2014-2020 (lista jednostek samorządowych – w załączeniu).
 5. W szkoleniu udział może wziąć tylko jedna osoba z danej placówki.

Więcej informacji o zasadach rekrutacji, program szkoleń oraz rejestracja na stronie szkolenia.ore.edu.pl

Warunkiem dopuszczenia do pilotażu jest rejestracja na ww. stronie oraz wypełnienie i przesłanie deklaracji przeprowadzenia wspomagania (załącznik nr 1). Skan wypełnionej i podpisanej przez uczestnika deklaracji należy przesyłać na adres: magdalena.godlewska-dudek@ore.edu.pl lub anna.marciniak@ore.edu.pl, najpóźniej do 28 kwietnia 2017 r. (w tytule proszę wpisać: Pilotaż DYREKTORZY). Oryginały deklaracji będą zbierane podczas szkoleń.

Termin rejestracji uczestników został przedłużony do 10 maja 2017.

W sprawach dotyczących pilotażu osobami odpowiedzialnymi i uprawnionymi do kontaktów są:

Serdecznie zapraszamy do udziału w pilotażu!

Załączniki:

Załącznik 1
Załącznik 2

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa