III i IV spotkanie autorów programów i planów nauczania

W dniach 18-19 marca 2017 r. oraz 24-25 marca 2017 r. odbyły się kolejne spotkania autorów i redaktorów przykładowych planów i programów dla 55 zmodyfikowanych podstaw programowych kształcenia w zawodach w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego” – etap 3: Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy.

Zmodyfikowane podstawy programowe kształcenia w zawodach zostały opracowane w ramach 1. etapu: Forum partnerów społecznych projektu.

W trakcie spotkań autorzy i redaktorzy opracowali przykładowe plany nauczania dla branżowej szkoły I stopnia dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej, 5-letniego technikum, branżowej szkoły II stopnia i szkoły policealnej oraz przykładowe programy o strukturze przedmiotowej i modułowej do 55 zawodów. Spotkania rozpoczynają się sesją wspólną dla wszystkich autorów planów i programów. Podczas tej części dyskutowano o możliwych formach realizacji efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów, tj. bezpieczeństwa i higieny pracy, kompetencji personalnych i społecznych, języka obcego ukierunkowanego zawodowo, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz organizacji pracy małych zespołów. Zastanawiano się również, jakie kwalifikacje powinna mieć osoba realizujące tę część kształcenia zawodowego. Spotkanie 18-19 marca 2017 r. rozpoczęła Pani Anna Krajewska – menadżer projektu, natomiast kolejne – 24-25 marca 2017 r. − Bogdan Kruszakin, kierownik Wydziału Edukacji dla Rynku Pracy ORE. Następnie ekspert wiodący projektu zwracał uwagę na poprawność sformułowań, odnoszących się do:

 • efektów kształcenia wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów;
 • efektów kształcenia właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, szczególnie w programach o strukturze modułowej.

Aktualnie większość planów i programów zostało przekazanych do pierwszej recenzji i autorzy nanoszą poprawki po uwagach recenzentów. Po uzyskaniu recenzji i naniesieniu poprawek przykładowe plany i programy dla 55 zmodyfikowanych podstaw programowych w zawodach zostaną udostępnione na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Zawody, dla których opracowywane są plany i programy nauczania:

 1. Fotograf
 2. Technik fotografii i multimediów
 3. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 4. Technik spedytor
 5. Technik logistyk
 6. Magazynier
 7. Operator maszyn w przemyśle włókienniczym
 8. Technik włókiennik
 9. Rękodzielnik wyrobów włókienniczych
 10. Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
 11. Operator urządzeń przemysłu ceramicznego
 12. Technik ceramik
 13. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 14. Technik robót wykończeniowych w budownictwie
 15. Betoniarz-zbrojarz
 16. Monter izolacji budowlanych
 17. Murarz-tynkarz
 18. Monter konstrukcji budowlanych
 19. Technik budownictwa
 20. Technik geodeta
 21. Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
 22. Technik budowy dróg
 23. Monter nawierzchni kolejowej
 24. Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych
 25. Monter sieci i instalacji sanitarnych
 26. Technik inżynierii sanitarnej
 27. Technik weterynarii
 28. Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 29. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 30. Monter kadłubów jednostek pływających
 31. Technik budowy jednostek pływających
 32. Technik mechanik okrętowy
 33. Elektromechanik pojazdów samochodowych
 34. Mechanik pojazdów samochodowych
 35. Technik pojazdów samochodowych
 36. Mechanik pojazdów motocyklowych
 37. Operator maszyn i urządzeń hutniczych
 38. Technik hutnik
 39. Operator maszyn i urządzeń odlewniczych
 40. Technik odlewnik
 41. Modelarz odlewniczy
 42. Elektromechanik
 43. Elektryk
 44. Technik elektryk
 45. Elektronik
 46. Technik elektronik
 47. Technik elektroniki i informatyki medycznej
 48. Mechatronik
 49. Technik mechatronik
 50. Monter sieci telekomunikacyjnych
 51. Technik sieci telekomunikacyjnych
 52. Technik informatyk
 53. Technik teleinformatyk
 54. Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
 55. Technik tyfloinformatyk

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa