Zespół Projektu E-materiały − zadania

Do zadań Zespołu Projektu E-materiały (ZEM) należy w szczególności:

  1. Wykonywanie obowiązków beneficjenta projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pod nazwą „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego” w ramach Osi Priorytetowej II Działanie 2.10 Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020;
  2. Współpraca z innymi beneficjentami pozakonkursowymi, Instytucją Pośredniczącą i właściwymi departamentami Ministerstwa w zakresie realizacji projektu;
  3. Współpraca merytoryczna w obszarze wspomagania szkół i placówek oświatowych oraz doskonalenia nauczycieli z innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka, w tym z zespołami realizującymi projekty pozakonkursowe w ramach Osi Priorytetowej II Działanie 2.10 Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Ostatnia aktualizacja: 14 listopada 2017