Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych − zadania

Do zadań Wydziału Rozwoju Kompetencji Kluczowych (WRKK) należy w szczególności:

 1. Wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, oraz bibliotek pedagogicznych, w zakresie wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez Ministra, oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty, w obszarze rozwoju kompetencji kluczowych, w tym kompetencji językowych (porozumiewanie się w języku ojczystym i językach obcych), świadomości i ekspresji kulturowej, kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych oraz kompetencji cyfrowych (informatycznych, informacyjnych, funkcjonalnych).
 2. Wspieranie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, bibliotek pedagogicznych oraz nauczycieli-doradców metodycznych w organizowaniu i prowadzeniu:
  • Wspomagania szkół i placówek.
  • Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych, specjalistów oraz dyrektorów szkół i placówek, w obszarze rozwoju kompetencji kluczowych, w szczególności w zakresie rozwoju kompetencji językowych (porozumiewanie się w języku ojczystym i językach obcych), świadomości i ekspresji kulturowej, kompetencji matematycznych i naukowo- technicznych oraz kompetencji cyfrowych (informatycznych, informacyjnych, funkcjonalnych).
 3. Wspieranie szkół i placówek w zakresie realizacji ich zadań w obszarze rozwoju kompetencji językowych, świadomości i ekspresji kulturowej, kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych oraz kompetencji cyfrowych (informatycznych, informacyjnych, funkcjonalnych), w tym:
  • Opracowywanie i udostępnianie materiałów informacyjnych i metodycznych.
  • Przygotowywanie programów wspierających szkoły i placówki oraz podejmowanie działań w celu ich realizacji.
 4. Inicjowanie i wspieranie działań związanych z rozwojem kompetencji językowych, świadomości i ekspresji kulturowej, kompetencji matematycznych i naukowo- technicznych oraz kompetencji cyfrowych ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań współczesnego świata.
 5. Wspieranie działań i promowanie polityki w zakresie rozwoju kompetencji językowych, świadomości i ekspresji kulturowej, kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych, kompetencji cyfrowych, wynikających z członkostwa Polski w strukturach międzynarodowych.
 6. Podejmowanie inicjatyw służących współpracy i koordynacji działań różnych środowisk, instytucji i organizacji działających na rzecz rozwoju kompetencji językowych, świadomości i ekspresji kulturowej, kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych oraz kompetencji cyfrowych.
 7. Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie rozwoju kompetencji językowych, świadomości i ekspresji kulturowej, kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych, kompetencji cyfrowych oraz podejmowanie działań promujących politykę edukacyjną Unii Europejskiej i Rady Europy w zakresie rozwijania ww. kompetencji kluczowych.
 8. Promowanie działalności nowatorskiej oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań systemowych w zakresie rozwoju kompetencji językowych, świadomości i ekspresji kulturowej, kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych oraz kompetencji cyfrowych.

Ostatnia aktualizacja: