Przedstawiciele włoskiego systemu szkolenia zawodowego w ORE

Wczoraj (30 listopada) gościliśmy w Ośrodku Rozwoju Edukacji przedstawicieli włoskiego systemu szkolenia zawodowego z Regionu Piemont. Czternastoosobowa grupa składała się z przedstawicieli centrum szkolenia, dyrektorów szkół i ośrodków doskonalenia zawodowego, przedstawicieli urzędów pracy, władz lokalnych odpowiedzialnych za szkolenie zawodowe.

Wicedyrektor Bożena Mayer-Gawron witając gości, podkreśliła dużą rolę szkolnictwa zawodowego i doradztwa zawodowego w polskim systemie edukacji, omówiła konieczność zmian dokonywanych przez MEN w celu promocji kształcenia zawodowego, dostosowania go do potrzeb i oczekiwań rynku pracy. Zwróciła uwagę na wzrost zainteresowania uczniów szkolnictwem zawodowym, zdobywaniem dodatkowych kwalifikacji zawodowych, które są poszukiwane na rynku pracy . Obecnie w kraju pracodawcy potrzebują dobrze wykształconej kadry technicznej średniego szczebla z powodu wymiany pokoleń oraz szybkiego postępu technicznego. Priorytetem w tej sytuacji jest więc zachęcanie młodzieży do wybierania szkół zawodowych, pokazywanie zalet kształcenia zawodowego oraz dostosowanie go do potrzeb rynku pracy.

Kolejny mówca – Bogdan Kruszakin – zaprezentował  obecny system kształcenia zawodowego w Polsce i zmiany, jakie są planowane od  1 września 2017 roku. Zwrócił uwagę na jego elastyczność i różnorodność, możliwości zdobywania kwalifikacji zawodowych, między innymi w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Zwrócił uwagę na znaczenie podstaw programowych kształcenia w poszczególnych zawodach.

Szef Wydziału Poradnictwa Zawodowego Jerzy Bielecki przedstawił miejsce poradnictwa edukacyjno-zawodowego w polskim systemie oświaty. Podkreślił, że rolą doradcy zawodowego pracującego w szkole jest nie tylko wspieranie uczniów w wyborze dalszej ścieżki kształcenia, ale także współpraca z rodzicami i innymi nauczycielami. Przedstawił  zadania, jakie ORE realizuje na rzecz szkolnictwa zawodowego, preorientacji, orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego. Zademonstrował narzędzia adresowane do doradców zawodowych udostępnione na stronie internetowej ORE: scenariusze zajęć, filmy o konkretnych zawodach do wykorzystania na lekcjach, publikacje  do pobrania, ankiety do diagnozy uczniów. Zaprezentował  portal Doradztwo edukacyjno-zawodowe, portal Eurodoradztwo działający także we Włoszech (http://www.euroguidance.pl/), sieć wsparcia na platformie e-learningowej, czasopismo internetowe „Edukator Zawodowy”. Przedstawił też działania realizowane w ramach dwóch projektów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe” oraz „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”, które dotyczą modyfikacji sytemu doradztwa zawodowego i podstaw programowych kształcenia w zawodach.

Naszych włoskich gości interesowały m.in. szczegóły przebiegu awansu zawodowego nauczycieli kształcenia ogólnego i zawodowego.

Wizyta studyjna została zorganizowana w Polsce przez Stowarzyszenie Instytut dla Zjednoczonej Europy.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa