Jak wspomagać szkoły w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów?

Na to pytanie szukali odpowiedzi uczestnicy szkolenia, które odbyło się w ramach projektu „Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania szkół …„. Od lipca do października ponad 200 pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów w czasie spotkań stacjonarnych i zajęć e-learningowych zgłębiało temat związany z kompetencjami kluczowymi uczniów. 

Program szkolenia obejmował zagadnienia związane z:

 • kompetencją porozumiewanie się w językach obcych;
 • kompetencjami matematycznymi i naukowo-technicznymi;
 • kompetencjami informatycznymi;
 • umiejętnością uczenia się – rozwijaną poprzez nauczanie przez eksperymentowanie
  i doświadczanie oraz wykorzystywanie przez nauczycieli aktywnych metod pracy;
 • kompetencjami społecznymi i obywatelskimi, inicjatywności i przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji kulturalnej – rozwijanymi poprzez wychowanie i kształtowanie postaw innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej.

Uczestnicy pracowali w 10 grupach warsztatowych. Każda grupa doskonaliła się w zakresie wspomagania szkół w kształtowaniu wybranych kompetencji na poszczególnych etapach edukacyjnych.  Dla uczestników szkolenia szczególnie istotne okazały się zagadnienia , które służą:

 • zapewnieniu podmiotowości ucznia w procesie uczenia się,
 • integrowaniu wiedzy (nowej z dotychczas posiadaną, wiedzy z różnych dziedzin),
 • praktycznemu wykorzystywaniu wiedzy i umiejętności zdobywanych w szkole,
 • pracy zespołowej uczniów i nauczycieli,
 • doskonaleniu metod pracy nauczyciela,
 • indywidualizacji nauczania. 

Uczestnicy, wykorzystując wiedzę i umiejętności rozwijane w trakcie szkolenia, wraz z początkiem nowego roku szkolnego rozpoczęli współpracę ze szkołami i przedszkolami. Wspomaganiem w rozwoju kompetencji kluczowych objętych zostało 400 szkół i przedszkoli z całej Polski.

Zajęcia  miały charakter pilotażowy i zapoczątkowały cykl szkoleń, które od 2017 roku będą realizowane w całej Polsce przez beneficjentów konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej − Instytucję Pośredniczącą Programu POWER.

Publikujemy ramowe programy szkoleń, które opracowane zostały w wyniku pilotażowych  szkoleń prowadzonych przez ORE, a które stanowią wkład merytoryczny do Konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-005/16:

Nr 4/2006

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa