Szkoła na czasie, e-podręczniki w klasie! Regulamin

Organizatorzy: Ośrodek Rozwoju Edukacji i Biblioteki Pedagogiczne

 1. Cele konkursu:
  • zebranie pomysłów na najciekawsze zajęcia edukacyjne wykorzystujące e-podręczniki zamieszczone na platformie www.epodreczniki.pl,
  • podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie pracy metodą badawczą i wykorzystywania e-podręczników,
  • opracowanie bazy dobrych praktyk wykorzystania nowoczesnych technologii w szkołach.
 2. Konkurs adresowany jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 3. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu projektu – pomysłu na zajęcia edukacyjne wykorzystujące opracowane w Ośrodku Rozwoju Edukacji e-podręczniki. Pomysły – w formie opisu (nie więcej niż strona A4 – 1800 znaków) i ew. linków do dokumentacji z jego realizacji – będą przedstawiane w formie elektronicznej w przygotowanym i udostępnionym systemie.
 4. Konkurs jest realizowany w trzech etapach:
  1. etap szkolny – biblioteka szkolna lub dyrektor dokonują wyboru najlepszych szkolnych projektów na każdym poziomie realizowanym w danej szkole:
   1. edukacja wczesnoszkolna,
   2. edukacja podstawowa (klasy IV–VI),
   3. edukacja gimnazjalna,
   4. edukacja ponadgimnazjalna.
  2. etap wojewódzki – biblioteki pedagogiczne dokonują wyboru nadesłanych przez szkoły projektów na czterech poziomach,
  3. etap ogólnopolski – Komisja Konkursowa w Ośrodku Rozwoju Edukacji wybiera najlepsze projekty przesłane przez biblioteki pedagogiczne.
 5. Termin realizacji zadań konkursowych: od dnia ogłoszenia konkursu do 11 grudnia 2015 roku.
 6. Harmonogram działań konkursowych:
  1. do 11 grudnia 2015 roku – szkoły wprowadzają opis projektu oraz linki do dokumentacji jego realizacji do formularza elektronicznego w Systemie Informacji Oświatowej (SIO).
  2. do 23 grudnia 2015 roku – biblioteki pedagogiczne dokonują wyboru i przesyłają informację o wybranych projektach – trzech z każdego poziomu edukacyjnego– do Komisji Konkursowej w Ośrodku Rozwoju Edukacji (ORE)
  3. do 8 stycznia 2016 Komisja Konkursowa ORE ogłasza wyniki
  4. 14 stycznia 2016 roku – uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród

 Organizatorzy zapewniają sobie prawo do zmiany ww. terminów.

 1. Instytucjami wspierającymi konkurs merytorycznie i organizacyjnie są publiczne biblioteki pedagogiczne.
 2. Ocena prac konkursowych:
  Ocena prac konkursowych będzie przebiegała w III etapach:

a) pierwszy etap oceny odbywa się w szkołach,
b) drugi etap oceny odbywa się w bibliotekach pedagogicznych,
c) oceny końcowej dokonuje powołana w Ośrodku Rozwoju Edukacji Komisja Konkursowa.

 1. Kryteria oceny prac konkursowych: decyzja podjęta przez Komisję Konkursową jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. W ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę:

9.1. Kryteria podstawowe:
a) zgodność merytoryczna – wykorzystanie e-podręczników (0-6 pkt),
b) oryginalność pomysłu autora/autorów (0-6 pkt),
c) kształtowanie umiejętności ponadprzedmiotowych, takich jak: praca w zespole, formułowanie własnych opinii, poszukiwanie i analizowanie materiałów z różnych źródeł, umiejętność dyskusji i kształtowanie postawy dialogu (0-6 pkt).

9.2 Kryteria dodatkowe:
a) przygotowanie opisu w formie scenariusza zajęć (nie więcej niż strona A4 – 1800 znaków) (0-3 pkt),
b) wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego (0-3 pkt),
c) uwzględnienie w pracy metody projektu badawczego[1] (0-3 pkt)
d) wartość artystyczna zamieszczonej dokumentacji z realizacji projektu (na dowolnej stronie internetowej) (0-3 pkt)

Maksymalna liczba punktów do zdobycia – 30 punktów.

 1. Nagrodą w konkursie jest sprzęt elektroniczny, który zostanie przekazany szkołom. Na każdym poziomie edukacyjnym zostanie przyznana:

I nagroda – 30 tabletów wraz z szafą na sprzęt elektroniczny

II nagroda – 5 tabletów

III nagroda – 1 tablet

   Informacja dotycząca nagrodzonych szkół zostanie opublikowana na stronie konkursu.

 1. Prace konkursowe nie mogą naruszać prawa do wizerunku ani praw autorskich osób trzecich.

[1] Definicja „projektu badawczego” na potrzeby konkursu udostępniona jest na stronie internetowej konkursu.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa