Badanie ewaluacyjne „Placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i biblioteki pedagogiczne we wspomaganiu rozwoju szkół” – Raport końcowy

Przedstawiamy wyniki badania ewaluacyjnego pn. „Placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i biblioteki pedagogiczne we wspomaganiu rozwoju szkół – projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, Podziałanie 3.3.1 PO Kapitał Ludzki”. Celem badania było pogłębienie wiedzy o sposobach i lokalnych uwarunkowaniach realizacji wspomagania przez instytucje odpowiedzialne za doskonalenie nauczycieli i wspomaganie szkół – placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, biblioteki pedagogiczne, a także ocena efektów przygotowań tych instytucji do prowadzenia wspomagania szkół i placówek oraz organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia jako zadań obowiązkowych. Badanie zrealizował instytut badawczy PBS w marcu 2015 r. Badanie miało charakter jakościowy i bazowało na analizie 10 studiów przypadków.

Raport końcowy. Placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i biblioteki pedagogiczne we wspomaganiu rozwoju szkół, 2015

Ostatnia aktualizacja: