Zespół redakcyjny

Agnieszka pietrykaAgnieszka Pietryka

redaktor prowadząca

„lubię być dobrze poinformowana”

e-mail: agnieszka.pietryka@ore.edu.pl
tel. /22/ 345-37-45

Nauczyciel konsultant, specjalizuje się w informacji pedagogicznej – jej gromadzeniu, porządkowaniu, ale przede wszystkim upowszechnianiu jak najszerszej rzeszy użytkowników. Posiada doświadczenie w wydawaniu pism fachowych z dziedziny edukacji, pracy bibliotecznej, informacji. W swojej dotychczasowej pracy zawodowej koncentrowała się na tworzeniu pism o charakterze lokalnym („Skierniewicki Magazyn Oświatowy”, „Biuletyn Informacyjny Siglum”), których głównym celem było popularyzowanie treści istotnych dla środowiska edukacyjnego, a także promocji działań lokalnych liderów edukacji. Swoją dociekliwość dziennikarską skupiała na wyszukiwaniu przykładów działań zmierzających do wspierania szkoły, a związanych z efektywnym wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego.

Katarzyna Gańko

Katarzyna Gańko

sekretarz redakcji
„każde słowo jest ważne”

e-mail: katarzyna.ganko@ore.edu.pl
tel. /22/ 345-37-59

Redaktor językowy w Zespole Wydawnictw Wydziału Informacji i Promocji ORE. Absolwentka polonistyki i studiów podyplomowych „Literatura dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności”. Gdy nie wstawia przecinków, czyta książki nie tylko dla najmłodszych. Lubi uczyć się nowych rzeczy i zdobywać kolejne doświadczenia. W życiu kieruje się zasadą, że zawsze warto chcieć więcej.

Agnieszka Brodowska

Agnieszka Brodowska

Życie zawodowe – po resocjalizacji na APS – zaczynała od pracy z bezdomnymi w warszawskich noclegowniach. Po niełatwych doświadczeniach tego okresu jej branżą na kolejne lata została turystyka; skończyła studia podyplomowe w SGH i zajmowała się odkrywaniem atrakcji Polski dla cudzoziemców. Od kiedy uznała, że nie ma nic ważniejszego niż edukacja, znów stara się pracować na jej rzecz – w Ośrodku Rozwoju Edukacji. Entuzjastka etycznej pracy i dobrego obywatelstwa, szuka dobrych pomysłów, jak uczyć odpowiedzialnego życia i pobudzać do wysiłku oraz jak przekonać, że pokonywanie trudności daje radość. Jako rodzic „cyfrowych tubylców” trenuje przekuwanie plagi dziecięcej pasji do komputera na mądre poszukiwanie wiedzy i umiejętność dzielenia się nią.

Wioletta Jaskólska

Wioletta Jaskólska

Nauczyciel konsultant w Wydziale Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE, pedagog. Ma doświadczenie w pracy w domu dziecka oraz w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole policealnej, a także we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, ośrodkami szkolno-wychowawczymi i innymi instytucjami wspierającymi działalność szkoły. Obecnie zajmuje się działaniami na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zdolnych (koordynacja sieci Szkół Odkrywców TalentówMiejsc Odkrywania Talentów).

Bogusława Kalinowska

Nauczyciel konsultant w Wydziale Rozwoju Szkół i Placówek ORE. Pedagog przedszkolny, analityk zarządzania, edukator kadry kierowniczej. Z oświatą związana od 1995 r. Do jej szczególnych zainteresowań zawodowych należą: organizacja procesu doskonalenia, zarządzanie efektywnością szkoleń, techniki menedżerskie i możliwości ich wykorzystania w zarządzaniu placówkami oświatowymi oraz e-learning w doskonaleniu zawodowym. Prywatnie miłośniczka natury i pięknych ogrodów, mama Zuzi i Wiktora, dzięki którym znów zaczyna postrzegać szkołę jako miejsce nieograniczonych możliwości.

Teresa KaniowskaTeresa Kaniowska

Nauczyciel konsultant w Wydziale Resocjalizacji i Socjoterapii ORE. Pedagog specjalny z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą z grup ryzyka (wychowawca PO, kurator sądowy, pedagog rodzinny). Współuczestniczyła w tworzeniu warunków formalnoprawnych, organizacyjnych i merytorycznych w zakresie wspierania rozwoju, kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie w szkołach ogólnodostępnych, ośrodkach wychowawczych (MOW i MOS) i środowisku otwartym. Organizatorka wsparcia dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych (szczególnie w zakresie umiejętności organizowania i udzielania pomocy uczniom mającym niepowodzenia szkolne, upowszechniania Treningu Zastępowania Agresji A. Goldsteina oraz mediacji jako metody rozwiązywania konfliktów bez przemocy).

Dorota MacanderDorota Macander

Pracuje jako konsultant w Wydziale Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji, w Wydziale Wychowania i Profilaktyki. Psycholog, trener warsztatu psychologicznego i edukator. Trenerka kilku programów, między innymi: Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, Golden Five, Szkolna Interwencja Profilaktyczna, Unplugged. Współautorka i trenerka programu ORE „Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów?”. Od wielu lat zajmuje się problematyką profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży szkolnej (głównie profilaktyką uzależnień). Prowadzi i organizuje szkolenia dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, pedagogów i psychologów szkolnych oraz nauczycieli w zakresie wychowania i profilaktyki. Opracowuje i publikuje materiały edukacyjne, informacyjne i metodyczne. Jest także liderem zmian MEN w zakresie podnoszenia efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Hobby: poznawanie różnych zakątków świata i przede wszystkim ludzi (obyczaje, kultura) oraz film (kryminał).

Agnieszka Romerowicz

Agnieszka Romerowicz

Nauczyciel konsultant w Wydziale Rozwoju Szkół i Placówek ORE. Z wykształcenia polonista. Pracowała jako nauczyciel języka polskiego w gimnazjach. Polskiej mowy − jako ojczystej i obcej − nauczała również w szkołach średnich na Ukrainie (skierowanie CODN do pracy na Wschodzie). W latach 2008−2009 wspierała oświatę polonijną za granicą, będąc pracownikiem Zespołu ds. Polonii Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Interesuje się językoznawstwem, psychologią, odmiennością kulturową. Jej pasją jest praca z ludźmi dla ludzi.

Elżbieta Stawecka

Elżbieta Stawecka

Pracownik Wydziału Wychowania i Profilaktyki ORE. Z wykształcenia pedagog. Ukończyła także podyplomowe studia „Profilaktyka i Terapia Uzależnienia od Narkotyków”, uzyskała certyfikat specjalisty terapii uzależnień. W swojej pracy zajmuje się profilaktyką zachowań problemowych dzieci i młodzieży, w szczególności przeciwdziałaniem uzależnieniom oraz przemocy rówieśniczej. Uczestniczyła w spotkaniach eksperckich organizowanych przez Grupę Pompidou Rady Europy. W latach 2011–2015 pracownik Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Marina Warsimaszwili

Marina Warsimaszwili

Pracuje w Ośrodku Rozwoju Edukacji jako specjalista w Wydziale Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich. Z wykształcenia nauczyciel klas początkowych. Posiada wieloletnie doświadczenie pedagogiczne, w tym dziewięć lat pracy na stanowisku nauczycielki języka polskiego w Gruzji. Szczególne zainteresowania zawodowe to organizacja procesu doskonalenia oraz wsparcie szkoły i nauczycieli w zakresie pracy z uczniem-migrantem. Prywatnie aktywnie zajmuje się wsparciem integracji dwóch synów w ramach polskiego systemu edukacji.

Ostatnia aktualizacja: 16 lipca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa