Zespół redakcyjny

Agnieszka pietrykaAgnieszka Pietryka

redaktor prowadząca

„lubię być dobrze poinformowana”

e-mail: agnieszka.pietryka@ore.edu.pl
tel. /22/ 345-37-45

Nauczyciel konsultant, specjalizuje się w informacji pedagogicznej – jej gromadzeniu, porządkowaniu, ale przede wszystkim upowszechnianiu jak najszerszej rzeszy użytkowników. Posiada doświadczenie w wydawaniu pism fachowych z dziedziny edukacji, pracy bibliotecznej, informacji. W swojej dotychczasowej pracy zawodowej koncentrowała się na tworzeniu pism o charakterze lokalnym („Skierniewicki Magazyn Oświatowy”, „Biuletyn Informacyjny Siglum”), których głównym celem było popularyzowanie treści istotnych dla środowiska edukacyjnego, a także promocji działań lokalnych liderów edukacji. Swoją dociekliwość dziennikarską skupiała na wyszukiwaniu przykładów działań zmierzających do wspierania szkoły, a związanych z efektywnym wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego.

Katarzyna Gańko

Katarzyna Gańko

sekretarz redakcji
„każde słowo jest ważne”

e-mail: katarzyna.ganko@ore.edu.pl
tel. /22/ 345-37-59

Redaktor językowy w Zespole Wydawnictw Wydziału Informacji i Promocji ORE. Absolwentka polonistyki i studiów podyplomowych „Literatura dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności”. Gdy nie wstawia przecinków, czyta książki nie tylko dla najmłodszych. Lubi uczyć się nowych rzeczy i zdobywać kolejne doświadczenia. W życiu kieruje się zasadą, że zawsze warto chcieć więcej.

Agnieszka Brodowska

Agnieszka Brodowska

Życie zawodowe – po resocjalizacji na APS – zaczynała od pracy z bezdomnymi w warszawskich noclegowniach. Po niełatwych doświadczeniach tego okresu jej branżą na kolejne lata została turystyka; skończyła studia podyplomowe w SGH i zajmowała się odkrywaniem atrakcji Polski dla cudzoziemców. Od kiedy uznała, że nie ma nic ważniejszego niż edukacja, znów stara się pracować na jej rzecz – w Ośrodku Rozwoju Edukacji. Entuzjastka etycznej pracy i dobrego obywatelstwa, szuka dobrych pomysłów, jak uczyć odpowiedzialnego życia i pobudzać do wysiłku oraz jak przekonać, że pokonywanie trudności daje radość. Jako rodzic „cyfrowych tubylców” trenuje przekuwanie plagi dziecięcej pasji do komputera na mądre poszukiwanie wiedzy i umiejętność dzielenia się nią.

Wioletta Jaskólska

Wioletta Jaskólska

Nauczyciel konsultant w Wydziale Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE, pedagog. Ma doświadczenie w pracy w domu dziecka oraz w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole policealnej, a także we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, ośrodkami szkolno-wychowawczymi i innymi instytucjami wspierającymi działalność szkoły. Obecnie zajmuje się działaniami na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zdolnych (koordynacja sieci Szkół Odkrywców Talentów i Miejsc Odkrywania Talentów).

Bogusława Kalinowska

Nauczyciel konsultant w Wydziale Rozwoju Szkół i Placówek ORE. Pedagog przedszkolny, analityk zarządzania, edukator kadry kierowniczej. Z oświatą związana od 1995 r. Do jej szczególnych zainteresowań zawodowych należą: organizacja procesu doskonalenia, zarządzanie efektywnością szkoleń, techniki menedżerskie i możliwości ich wykorzystania w zarządzaniu placówkami oświatowymi oraz e-learning w doskonaleniu zawodowym. Prywatnie miłośniczka natury i pięknych ogrodów, mama Zuzi i Wiktora, dzięki którym znów zaczyna postrzegać szkołę jako miejsce nieograniczonych możliwości.

Teresa KaniowskaTeresa Kaniowska

Nauczyciel konsultant w Wydziale Resocjalizacji i Socjoterapii ORE. Pedagog specjalny z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą z grup ryzyka (wychowawca PO, kurator sądowy, pedagog rodzinny). Współuczestniczyła w tworzeniu warunków formalnoprawnych, organizacyjnych i merytorycznych w zakresie wspierania rozwoju, kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie w szkołach ogólnodostępnych, ośrodkach wychowawczych (MOW i MOS) i środowisku otwartym. Organizatorka wsparcia dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych (szczególnie w zakresie umiejętności organizowania i udzielania pomocy uczniom mającym niepowodzenia szkolne, upowszechniania Treningu Zastępowania Agresji A. Goldsteina oraz mediacji jako metody rozwiązywania konfliktów bez przemocy).

Dorota MacanderDorota Macander

Pracuje jako konsultant w Wydziale Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji, w Wydziale Wychowania i Profilaktyki. Psycholog, trener warsztatu psychologicznego i edukator. Trenerka kilku programów, między innymi: Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, Golden Five, Szkolna Interwencja Profilaktyczna, Unplugged. Współautorka i trenerka programu ORE „Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów?”. Od wielu lat zajmuje się problematyką profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży szkolnej (głównie profilaktyką uzależnień). Prowadzi i organizuje szkolenia dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, pedagogów i psychologów szkolnych oraz nauczycieli w zakresie wychowania i profilaktyki. Opracowuje i publikuje materiały edukacyjne, informacyjne i metodyczne. Jest także liderem zmian MEN w zakresie podnoszenia efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Hobby: poznawanie różnych zakątków świata i przede wszystkim ludzi (obyczaje, kultura) oraz film (kryminał).

Agnieszka Romerowicz

Agnieszka Romerowicz

Nauczyciel konsultant w Wydziale Rozwoju Szkół i Placówek ORE. Z wykształcenia polonista. Pracowała jako nauczyciel języka polskiego w gimnazjach. Polskiej mowy − jako ojczystej i obcej − nauczała również w szkołach średnich na Ukrainie (skierowanie CODN do pracy na Wschodzie). W latach 2008−2009 wspierała oświatę polonijną za granicą, będąc pracownikiem Zespołu ds. Polonii Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Interesuje się językoznawstwem, psychologią, odmiennością kulturową. Jej pasją jest praca z ludźmi dla ludzi.

Elżbieta Stawecka

Elżbieta Stawecka

Pracownik Wydziału Wychowania i Profilaktyki ORE. Z wykształcenia pedagog. Ukończyła także podyplomowe studia „Profilaktyka i Terapia Uzależnienia od Narkotyków”, uzyskała certyfikat specjalisty terapii uzależnień. W swojej pracy zajmuje się profilaktyką zachowań problemowych dzieci i młodzieży, w szczególności przeciwdziałaniem uzależnieniom oraz przemocy rówieśniczej. Uczestniczyła w spotkaniach eksperckich organizowanych przez Grupę Pompidou Rady Europy. W latach 2011–2015 pracownik Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Marina Warsimaszwili

Marina Warsimaszwili

Pracuje w Ośrodku Rozwoju Edukacji jako specjalista w Wydziale Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich. Z wykształcenia nauczyciel klas początkowych. Posiada wieloletnie doświadczenie pedagogiczne, w tym dziewięć lat pracy na stanowisku nauczycielki języka polskiego w Gruzji. Szczególne zainteresowania zawodowe to organizacja procesu doskonalenia oraz wsparcie szkoły i nauczycieli w zakresie pracy z uczniem-migrantem. Prywatnie aktywnie zajmuje się wsparciem integracji dwóch synów w ramach polskiego systemu edukacji.

Ostatnia aktualizacja: 16 lipca 2018

Idź do góry